Samenwerken voor impact

Uitbreiding en verdieping van samenwerking

Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie heeft de CKT-stuurgroep besloten meer aandacht te besteden aan samenwerking gericht op impact. Dit sluit aan bij de Theory of Change die het CKT in 2019 heeft gepubliceerd. Veel risico’s in de ketens zijn zo complex dat individuele bedrijven die moeilijk aan kunnen pakken. Daarom is het belangrijk dat CKT-partijen en -bedrijven samenwerken. 


Samenwerkingen tussen bedrijven en partijen zijn een vorm van stakeholderconsultatie. Ngo’s en vakbonden adviseren bedrijven over stappen in het due diligence proces. Naast verbreding vindt ook verdieping plaats: al 20 bedrijven zijn met lokale stakeholders in productielanden in contact gebracht.


Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie hebben de CKT-bedrijven in 2019 hun twee prioritaire risico’s gedeeld. Dit geeft CKT-partijen de kans om bedrijven te ondersteunen in hun due diligence proces. Het aantal matches tussen bedrijven en partijen is toegenomen. Wel is het duidelijk dat het tijd kost om samenwerking tot stand te brengen en vertrouwen op te bouwen. Bedrijven die 3 jaar geleden in het convenant zijn ingestapt, hebben meer contact en samenwerking met ngo’s en vakbonden dan bedrijven die later zijn ingestapt.


Het rapport Dierenwelzijn in de kleding- en textielsector en de factsheets Animal welfare in textile production hebben tot een toename van vragen en contactverzoeken geleid bij dierenwelzijnorganisatie VIER VOETERS. 11 van de 41 CKT-bedrijven die materiaal van dierlijke oorsprong gebruiken, hebben in 2019 advies gevraagd over het verminderen van dierenleed in hun keten en het gebruik van keurmerken voor materialen van dierlijke oorsprong. 


Bedrijven trekken ook meer gezamenlijk op om risico’s in hun ketens te adresseren en hun invloed te vergroten. Veel bedrijven hebben individueel te weinig slagkracht om verbeteringen voor mens, milieu en dier te realiseren. 

Collectief project Leefbaar loon

In het kader van het collectief project Leefbaar loon zijn er in 2019 twee verplichte trainingen voor bedrijven georganiseerd. 47 leveranciers van 12 CKT-bedrijven hebben deelgenomen aan leveranciersseminars. Ook is er een haalbaarheidsstudie leefbaar loon in India uitgevoerd, op grond waarvan is besloten het cao-overleg in Tamil Nadu te ondersteunen. Er zijn diverse samenwerkingen tot stand gekomen tussen bedrijven om een leefbaar loon bij een gedeelde leverancier te betalen, zoals de samenwerking tussen Zeeman en Schijvens, zie verder onder thema I Leefbaar loon in hoofdstuk Negen thema’s voor due diligence.


Collectief project Fonds Bestrijding Kinderarbeid

Het collectieve project Kinderarbeid, deels gefinancierd door het Fonds Bestrijding Kinderarbeid, heeft als doel de oorzaken van kinderarbeid aan te pakken en kinderen toegang tot onderwijs te bieden. In 3 jaar tijd zijn positieve resultaten bereikt. Zo hebben 12.000 werknemers betere arbeidsvoorwaarden gekregen in relatie tot hun kinderen, zoals verlengd zwangerschapsverlof, kwalitatieve kinderopvang en tijd voor voeden van jonge kinderen gedurende de werkdag, er zijn workers’ committees opgezet en risk assessments uitgevoerd, zie verder thema II Kinderarbeid in hoofdstuk Negen thema’s voor due diligence. Bij het project waren de volgende bedrijven en partijen betrokken: O’Neill, FNG, Cool Investments, Hunkmöller, Prénatal, We Fashion en Arisa, UNICEF, Fair Labour Association (FLA), InRetail, Hivos en het CKT-secretariaat van de SER.


Collectief project Verduurzaming ververijen in China

Het collectief project Verduurzamen textielververijen China ondersteunt 9 ververijen in Shanghai, Jiangsu en Zhejiang bij het verduurzamen van hun productieproces op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door Arcadis. Bij dit project zijn 6 CKT-bedrijven betrokken. Zie verder thema VII Water en chemicaliën in hoofdstuk Negen thema’s voor due diligence


Cijfers impact van samenwerking

Bereikt resultaat

Meer vertrouwen, openheid en samenwerking binnen het convenant

  • CKT-bedrijven hebben hun 2 prioritaire risico’s met CKT-partijen gedeeld. Dit biedt meer aanknopingspunten om samen te werken aan verbeteringen in de keten.


  • Steeds meer CKT-bedrijven werken met elkaar samen om bij gedeelde leveranciers waar ze individueel te weinig slagkracht hebben geïdentificeerde risico’s aan te pakken.
  • Er zijn op verschillende thema’s in totaal 29 workshops en trainingen gehouden, waarbij in totaal 688 deelnemers vanuit de merken aanwezig waren.


Uitbreiding, afstemming en internationalisering

In 2019 is het aantal CKT-bedrijven met 2 gedaald. Dit is het gevolg van mutaties. Er zijn 5 nieuwe deelnemers bijgekomen. Tegelijkertijd is de deelname van 7 bedrijven beëindigd, onder meer vanwege faillissement. Het aantal aangesloten merken is constant gebleven. Het marktaandeel kan niet precies worden berekend, omdat de omvang van de markt niet meer wordt gemeten. Doordat de totale omzet van deelnemende bedrijven in 2019 sterk onder druk stond, is de inschatting dat het marktaandeel eind 2019 is gedaald naar circa 40 à 45 procent.


Bedrijven, ngo’s, vakbonden en overheid zijn binnen het convenant (CKT) meer gaan samenwerken om verbeteringen in de keten te realiseren. Ook investeren bedrijven in betere relaties en een betere dialoog met leveranciers, zoals blijkt uit het collectieve project tegen kinderarbeid.