Negen thema’s voor due diligence

Kinderarbeid

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#II Kinderarbeid

Het thema Bestrijding kinderarbeid vraagt bij uitstek een gezamenlijke aanpak. Het convenant organiseerde trainingsprogramma’s in productielanden en ontwikkelde tools om bedrijven te ondersteunen om kinderarbeid aan te pakken. Het collectieve project bereikte in 3 jaar positieve resultaten.


Collectief project in Bangladesh en India

Het collectieve projectRemedies towards a better workplace’ wordt deels gefinancierd door het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) en gecoördineerd door Hivos. In dit project werken CKT-bedrijven (Prénatal, WE Fashion, Hunkemöller, Coolinvestments, FNG Group en O’Neill) nauw samen met ngo’s in Nederland, India, Bangladesh en hun leveranciers. Het doel: duurzame oplossingen vinden die de oorzaken van kinderarbeid aanpakken en kinderen toegang tot onderwijs bieden. 

Bereikte resultaten

Het project leverde samengevat op hoofdlijnen de volgende resultaten op:

  • Meer dan 12.000 werknemers werken in veiliger arbeidsomstandigheden en hebben meer kennis gekregen over hun arbeidsrechten en kinderrechten. 
  • Bijna 9.000 werknemers ontvangen hogere lonen en/of meer financiële zekerheid. Om kinderarbeid structureel uit te bannen, is het belangrijk dat de ouders genoeg verdienen.
  • 36 kinderen hebben toegang gekregen tot onderwijs.
  • 30 fabrieken en spinnerijen werken met kindvriendelijke leeftijdsverificatiemethodes. 
  • Bij 13 fabrieken zijn de worker committees verbeterd. In 2019 hebben werknemers hier 83 klachten ingediend. Alle klachten zijn samen met het management van de fabrieken opgelost. Zo zijn er meer dan 400 werknemers geregistreerd onder de Employee State Insurance Act


Activiteiten in Bangladesh

America Today, Hunkemöller en Unicef hebben samen met lokale partners ingezet op verbeteringen bij naaiateliers én hun toeleveranciers in Bangladesh. Het Unicef-programma Better business for children richt zich op het naleven van kinderrechten door bedrijven en daarmee het vermijden van kinderarbeid en het beschermen van jonge werknemers. Binnen het programma wordt aan de hand van een uitgebreide baselinestudie een analyse gemaakt van de grootste risico’s met betrekking tot kinderrechtenschendingen, toegespitst op elke productielocatie, om zo de impact van het programma te maximaliseren. Vervolgens wordt een actieplan gemaakt, afgestemd met alle stakeholders en geïmplementeerd. Dit hele proces wordt begeleid door lokale specialisten die monitoren en waar nodig bijsturen. 

Activiteiten in India

Arisa heeft op basis van de productielocatielijst van het convenant onderzoek gedaan naar risico’s in de toeleveranciersketen in Tamil Nadu (India). Met hulp van lokale ngo’s zijn 453 werknemers, werkzaam bij 73 fabrieken, geïnterviewd over onderwerpen als werknemerscomités, loonstroken en huisvesting. Dit zijn belangrijke indicatoren voor het beoordelen van risico's op kinderarbeid en gedwongen arbeid. Hieruit bleek dat in veel fabrieken de werknemerscomités ontbreken of niet functioneren. Daarnaast krijgen werknemers in 16 van de 73 productielocaties geen loonstrookje en zijn er veel problemen met de hostels waar werknemers verblijven. Naar aanleiding van het onderzoek zijn Arisa en merken met elkaar in gesprek gegaan over individuele en collectieve maatregelen om de geïdentificeerde risico's en schendingen aan te pakken. Het trainingsprogramma bij leveranciers werkt concreet aan verbeteringen op deze vlakken.

Inzet van instrumenten en trainingen 

Op basis van de geleerde lessen in India en Bangladesh worden trainingen georganiseerd voor CKT-bedrijven en hun leveranciers. Doel is de dialoog te verbeteren en transparantie te creëren in de toeleveringsketens van leveranciers voorbij het naaiatelier. Ook zijn er diverse tools ontwikkeld op het gebied van kinderarbeid, gedwongen arbeid, supply chain mapping en stakeholderdialoog. Deze handvatten en richtlijnen worden door bedrijven en leveranciers gebruikt om ketens in kaart te brengen, processen voor leeftijdsverificatie te verbeteren en leveranciersdata te verzamelen. 

Verhalen uit de praktijk

Mary Viyakula, operationeel directeur SAVE, Tamil Nadu: 

‘Mensenrechten vragen evenveel aandacht als productkwaliteit’

LEES VERDER 

Verhalen uit de praktijk

Jeroen van der Heijden, kinderrechten- en bedrijvenspecialist Unicef:

‘Duurzame bedrijven zorgen beter voor werknemers en hun kinderen’

LEES VERDER