Beoordeling plannen van aanpak

Grote stap vooruit

In 2019 hebben CKT-bedrijven grote voortgang geboekt in het toepassen van due diligence. Dit blijkt uit de beoordeling van de plannen van aanpak, aan de hand van het beoordelingskader. Het doel van de beoordeling van de plannen van aanpak is om (gezamenlijke) uitdagingen vast te stellen. Dit geeft bedrijven de kans om hulp te vragen en te krijgen bij het verbeteren van hun due diligence en om risico’s daadwerkelijk aan te pakken. Omdat de CKT-bedrijven sterk verschillen in omvang, product, organisatie, inkoopmodel en start van deelname aan het convenant, lopen de plannen van aanpak sterk uiteen. 


Het merendeel van de CKT-bedrijven, 63 procent, voldoet volledig aan de proceseisen met betrekking tot de due diligence verplichtingen zoals vastgelegd in het beoordelingskader, 19 procent van de bedrijven is goed op weg en 18 procent loopt achter. Dit is een forse verbetering ten opzichte van 2018: toen voldeed 8 procent volledig aan het beoordelingskader, was 78 procent procent goed op weg en bleef 14 procent achter. 


Qua verplichtingen ligt de lat elk jaar hoger. Bedrijven die later in het convenant zijn ingestapt, boeken vaak sneller voortgang dan bedrijven die vanaf het begin deelnemen, mede doordat de frontrunners de weg hebben vrijgemaakt en doordat de ondersteuning door het secretariaat en de CKT-partijen verder is ontwikkeld. 


Voldoen aan de eisen van het convenant wil niet zeggen dat alle problemen in de keten zijn opgelost, maar wel dat die problemen bekend zijn en dat bedrijven daarop in toenemende mate kunnen worden aangesproken. Dat biedt perspectief op samenwerking binnen het convenant, gericht op impact. 
Resultaten verbonden met het due diligence proces

  • Meer aandacht voor IMVO in beleid en organisatie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het aantal IMVO-functionarissen binnen bedrijven is toegenomen en dat IMVO-managers bij 27 bedrijven het vetorecht hebben over besluiten om bij nieuwe fabrieken in te kopen.
  • Meer aandacht voor IMVO in de inkooppraktijk. Bedrijven hebben meer inzicht in hun inkooppraktijk en het effect daarvan op hun keten, mede door gebruik te maken van instrumenten die door externe partijen ter beschikking zijn gesteld, zoals de PPSA-tool van ACT en de Textilbündnis, de tweezijdige gedragscode van Ethical Trading Initiative (ETI) en instrumenten van Better Buying.
  • Meer inzicht in productielocaties. Het aantal unieke locaties op de productielocatielijst groeide van 2802 in jaar 1, naar 4268 in jaar 2 en 5812 in jaar 3. 
  • Meer inzicht in prioritaire thema’s. De komende jaren wordt extra ingezet op de prioritaire thema’s die bedrijven naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie hebben genoemd: grondstoffen, watervervuiling, gebruik chemicaliën, water en energie, leefbaar loon, vakbondsvrijheid en kinderarbeid.
  • Concretere plannen van aanpak. De plannen van aanpak bevatten meer en concretere doelen en acties om risico’s te adresseren. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen CKT-bedrijven, waardoor zij hun invloed (leverage) vergroten. Ook wordt er meer samengewerkt tussen CKT-bedrijven en CKT-partijen om risico’s te voorkomen, te verminderen en de geleden schade te herstellen. 
  • Meer transparantie in de keten: meer transparantie in de keten en in hoe bedrijven omgaan met IMVO. Dit blijkt onder meer door samenwerking met OAR.
  • Meer publieke communicatie over IMVO: alle 44 CKT-bedrijven die in 2016 zijn ingestapt, hebben publiekelijk gecommuniceerd over IMVO. 7 bedrijven hebben hun plan van aanpak online gepubliceerd. 
  • Verdieping en verbreding stakeholderconsultatie. Ngo’s en vakbonden geven bedrijven input voor de verschillende stappen in het due diligence proces

Resultaten verbonden met het due diligence proces
In 2019 waren bij het convenant 67 bedrijven aangesloten, die samen 92 voor consumenten herkenbare merken in de markt brachten. Daarvan zijn 57 bedrijven beoordeeld. 5 bedrijven zijn niet beoordeeld, omdat zij in 2019 pas toetraden tot het convenant. 5 andere bedrijven zijn om een praktische of andere reden, zoals aanstaande fusie, niet beoordeeld. 


Omdat de omvang van de Nederlandse kleding- en textielmarkt niet meer wordt gemeten, is het niet mogelijk het marktaandeel van CKT-bedrijven te berekenen. Doordat de totale omzet van deelnemende bedrijven in 2019 sterk onder druk stond, is de inschatting dat het marktaandeel eind 2019 is gedaald naar circa 40 à 45 procent.


Marieke Weemaes, corporate responsibility manager FNG Group:

‘De inkoop-risicomatrix brengt bij elke stap de risico’s in beeld’

LEES VERDER 

Wyger Wentholt, coördinator communicatie Schone Kleren Campagne: 

‘Transparantie vergroot de kans op oplossingen’

LEES VERDER 

Deelnemende bedrijven maken jaarlijks een plan van aanpak voor due diligence. Het secretariaat beoordeelt die plannen aan de hand van het beoordelingskader. In 2019 is er grote voortgang gemaakt. Wel zijn er grote verschillen tussen CKT-bedrijven, omdat bedrijven sterk verschillen en op verschillende momenten in het convenant zijn ingestapt.