Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Overzicht jaar 1 t/m 4

Deze paragraaf schetst een korte samenvatting van de samenwerking en activiteiten in jaar 1 tot en met jaar 4. Per jaar wordt verwezen naar het jaarrapport van het bijbehorende jaar voor meer details.

 Jaar 1 (2019/2020)

Due diligence

De focus van de partijen lag in het eerste convenantjaar op het voorbereiden van processen en systemen op het gebied van due diligence, die de bedrijven in staat moeten stellen om IMVO in de praktijk te brengen en te werken aan verantwoorde metaalketens. Activiteiten die hieraan hebben bijgedragen zijn onder meer de ontwikkeling en lancering van de due diligence-toolbox. Deze tool bevat verschillende due diligence-instrumenten en sjablonen die gezamenlijk door de partijen zijn ontwikkeld en waarmee de bedrijven aan de slag kunnen met hun due diligence-proces rondom de 6 OESO due diligence stappen. Om de bedrijven verder te helpen bij het uitvoeren van due diligence zijn er meerdere due diligence kennissessies georganiseerd waaraan vrijwel alle bedrijven hebben deelgenomen. Ook buiten het convenant hebben partijen hun expertise op het gebied van IMVO ingezet, door inhoudelijk bij te dragen aan de update van de Grondstoffenscanner. Dit is een grondstoffenrisicobeoordelingsinstrument dat wordt aangeboden door de Nederlandse overheid.


Secundaire metalen

Partijen hebben de due diligence toolbox vanuit het recycling perspectief bekeken en hebben concrete suggesties voorgedragen om diverse tools en templates beter te laten aansluiten op de context van recyclingbedrijven. Daarnaast is gewerkt aan een outreach strategie om meer partijen uit de recyclingsector te laten aansluiten bij het convenant. Er werden voorbereidingen getroffen om een evenement rondom IMVO en secundaire materialen te organiseren, maar dit event kon geen doorgang vinden in verband met de uitbraak van COVID-19.


Collectieve actie en opschaling

Partijen hebben een lijst opgesteld van bedrijven die actief zijn in de metaalsector en er is een communicatie- en outreach strategie voor potentiële nieuwe partijen ontwikkeld. Diverse communicatiematerialen zijn ontwikkeld, zoals presentaties, flyers en een brochure. Door deelname aan de London Metal Exchange week in Londen en een bijeenkomst met leden van Eurometaux trok het Metaalconvenant internationale aandacht en betrok het diverse stakeholders in gesprekken over due diligence in de metaalsector.


De partijen hebben gedurende dit jaar ook constructieve werkrelaties opgebouwd met elkaar, maar ook met de steunbetuigers, de onafhankelijke voorzitter en het onafhankelijke secretariaat van de SER. Toch is het eerste jaar niet zonder problemen verlopen. De uitbraak van COVID-19 heeft bedrijven voor enorme uitdagingen gezet. Deze uitdagingen, hoewel aanzienlijk, hadden geen invloed op hun vastberadenheid om door te gaan met hun verplichtingen ten aanzien van het Metaalconvenant. Het allerbelangrijkste is dat de partijen na een jaar bevestigen dat het Metaalconvenant relevant is voor hun organisaties in het doel om metaalketens te verduurzamen.


Lees het volledige jaarverslag van jaar 1 hier.

 Jaar 2 (2020/2021)

Due diligence

Due diligence instrumenten en sjablonen werden (door)ontwikkeld en voltooid. De Maturity Assessment Tool werd geactualiseerd, het scoresysteem werd verbeterd, en er werd een beoordelingskader toegevoegd met de hulp van Kumi Consulting. Ook is de tool uitgebreid met vragen uit de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals

from Conflict-Affected and High-Risk Areas. Er werden weer diverse due diligence kennissessies georganiseerd, zoals een sessie over het doen van risicoanalyse (due diligence stap 2) met ervaringen vanuit de natuursteen en palmolie sector. Wederom werd de due diligence expertise van partijen ook ingezet buiten het convenant. Het Metaalconvenant nam deel aan een overleg met de International Zinc Association om feedback te geven op hun ‘SDG Zinc Sector Roadmap’, waarin impactmogelijkheden en acties voor de mondiale zinkindustrie werden geïdentificeerd om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.


Secundaire metalen

Voor bedrijven die secundaire materialen leveren of voor de productie afhankelijk zijn van secundaire materialen is de uitvoering van due diligence anders. Het Metaalconvenant erkent dit. Een werkgroep voor de toeleveringsketens van secundaire materialen pakt hun specifieke behoeften aan en ontwikkelt op maat gemaakte acties ter ondersteuning van hun due diligence-activiteiten. Samen met de Metaal Recycling Federatie werd een webinar voor recyclingbedrijven georganiseerd over IMVO en het Metaalconvenant. Daarnaast hebben partijen hebben zich verdiept in secundaire metaalstromen, en import- en exportstromen in het bijzonder, waarbij ook gekeken werd naar mogelijke risico’s en negatieve gevolgen voor mens en milieu. Twee nieuwe recyclingbedrijven namen deel aan het convenant.


Collectieve actie en opschaling

Bedrijven voerden voor het eerst een due diligence-risicoanalyse uit om een due diligence-actieplan te ontwikkelen. Dit was een mooie kans om samen te werken met maatschappelijke organisaties. Het secretariaat heeft de due diligence resultaten geaggregeerd. Op basis van deze informatie werd een plenaire sessie georganiseerd waar partijen twee collectieve risico’s selecteerden om gezamenlijk aan te pakken. De twee risico's die zijn geïdentificeerd voor verdere actie zijn gezondheids- en veiligheidsrisico’s en milieurisico’s op het gebied van water.

Op het gebied van opschaling hadden partijen te maken met de COVID-19 maatregelen, waardoor niet alle evenementen konden doorgaan. Het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains vond dit jaar online plaats, waarbij partijen een partnersessie organiseerden over het Metaalconvenant. Daarnaast hebben partijen een webinar voor leden van FME georganiseerd. Ook de website van het convenant is uitgebreid, met onder meer inspirerende ‘stories of changes’ van verschillende partijen. In totaal namen dit jaar vijf nieuwe bedrijven deel aan het convenant (inclusief de recyclers).


Het belangrijkste doel van het Metaalconvenant blijft de volledige integratie van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu in metaalketens. Gaandeweg wordt er steeds meer concreet over de toekomstige due diligence-wetgeving in de Europese Unie. Hierdoor verkeren de partijen bij het Metaalconvenant in een gunstige positie wanneer deze nieuwe wetgeving in praktijk wordt gebracht.


Lees het volledige jaarverslag van jaar 2 hier. Jaar 3 (2021/2022)

Due diligence

Een digitale due diligence tool werd ontwikkeld en in gebruik genomen door de bedrijven die hierin hun jaarlijkse due diligence informatie invullen. Bedrijven hebben hun due diligence Maturity Assessments ingediend en tevens hun risicoanalyses afgerond of ingediend. Wat opviel is dat veel meer bedrijven een IMVO-beleid gepubliceerd hebben en een groot deel van hen ook rapporteert over due diligence-inspanningen. De analyses van de due diligence-resultaten zijn te lezen in het jaarverslag van jaar 3. Diverse kennissessies zijn georganiseerd om bedrijven verder op weg te helpen met het due diligence-proces, waaronder een sessie over publiek rapporteren (due diligence stap 5) en het gebruik van databronnen voor een due diligence-risicoanalyse (due diligence stap 2).


Secundaire metalen

Partijen organiseerden een bijeenkomst bij A&M Recycling om over de IMVO-uitdagingen in de ketens van secundaire materialen uit te wisselen. Diverse tools en templates werden nog beter op maat gemaakt voor het perspectief van recyclingbedrijven. Via een interview in het magazine SCHROOT! werd aandacht voor het convenant gevraagd. Twee nieuwe recyclingbedrijven namen dit jaar deel aan het convenant.


Collectieve actie en opschaling

De partijen hebben collectieve risico's geïdentificeerd en een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de operationele gezondheid en veiligheid in en rondom mijnen in Peru, Bolivia en Colombia. De basis voor het eerste collectieve project is hiermee gelegd. Bedrijven starten ook zelfstandig ketenprojecten of in samenwerking met een ngo, zoals een project op het gebied van arbeidsomstandigheden bij de verwerking van secundaire materialen in India en een veldbezoek aan mangaanmijnen in Zuid-Afrika.

Er zijn inspanningen verricht om nieuwe bedrijven aan boord te krijgen, waaronder de deelname aan het online OECD Forum on Responsible Minerals Supply Chains, interviews in vakbladen en een promotievideo over het Metaalconvenant. Twee nieuwe recyclingbedrijven hebben zich bij het convenant aangesloten.


Het derde jaar was een bewogen jaar, zowel voor de samenwerking als voor Partijen en individuen zelf. Mondiale ontwikkelingen hebben grote impact gehad op de sector en de betrokkenen. Met name de gevolgen van COVID-19, de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende stijgende energieprijzen. De oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende schendingen van de mensenrechten, evenals de Europese afhankelijkheid van Russisch gas, maken duidelijk dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijker is dan ooit. Ondanks deze uitdagingen hebben de partijen bij het convenant hun afzonderlijke en collectieve inspanningen voor meer verantwoorde waardeketens voor metalen voortgezet.


Lees het volledige jaarverslag van jaar 3 hier.

 Jaar 4 (2022/2023)

Due diligence

Bedrijven hebben hun jaarlijkse due diligence activiteiten voortgezet en ingediend. Een analyse hiervan is te lezen in het jaarverslag van jaar 4. Er werden wederom verschillende due diligence kennissessies georganiseerd, zoals over een bezoek aan een mangaanmijn in Zuid-Afrika, micaketens en kinderarbeid, een overzicht van due diligence gerelateerde wet- en regelgeving en over het toepassen van de LME Responsible Sourcing Requirements door een bedrijf. De maatschappelijke organisaties van het convenant hebben de bedrijven bezocht om te informeren naar de mogelijke manieren waarop zij de bedrijven kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van due diligence. Samen met de bedrijven is een aantal mogelijke onderzoeken geïdentificeerd waar maatschappelijke organisaties in jaar 5 mee aan de slag zouden kunnen gaan door bureaustudies of onderzoek op locatie. Op basis van deze onderzoeken kunnen collectieve projecten worden gestart.


Secundaire metalen

Partijen organiseerden een rondetafelgesprek met externe stakeholders en experts over de circulaire economie. Centraal hierbij stond de samenhang, de kansen en uitdagingen op het gebied van circulaire economie, IMVO en het grondstoffenbeleid.


Collectieve actie en opschaling

De collectieve projecten die in het voorgaande jaar zijn opgestart zijn gecontinueerd.

Partijen van het metaalconvenant hebben aan diverse evenementen deelgenomen om het Metaalconvenant en IMVO in de metaalsector onder de aandacht te brengen. Zo werd het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains bezocht en presenteerde de voorzitter het convenant in een webinar van het European Resources Forum. Ook werd in samenwerking met andere sectorconvenanten een reeks aan due diligence trainingen georganiseerd.

Een nieuw bedrijf heeft zich aangesloten bij het convenant.


In het vierde jaar is er sprake van een toenemende vertrouwensband tussen de verschillende partijen: de bedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en ngo’s zoeken nu actief contact met elkaar en werken samen op verschillende thema’s. Dit is cruciaal voor het goed en effectief uitvoeren van due diligence en voor het creëren van een positieve impact binnen de waardeketens. Niettemin zijn er nog steeds krachtige inspanningen van alle partijen bij het Metaalconvenant nodig om de doelstellingen van het Metaalconvenant volledig te verwezenlijken. Veel partijen hebben daarom ook aangegeven om de samenwerking via dit Metaalconvenant na jaar 5 te willen voortzetten.


Lees het volledige jaarverslag van jaar 4 hier.

Terug naar Terugblik op het convenant