Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Collectieve projecten en uitwisseling tussen partijen

In jaar 4 is besloten om in jaar 5 door te gaan met collectieve projecten in metaalketens.

De projecten die al eerder van start gingen op het gebied van secundaire metalen in India en over gezondheid en veiligheid bij mijnwerkers in Peru en Bolivia zijn door verschillende partijen een stap verder gebracht. Daarnaast hebben partijen onderling kennis en ervaring uitgewisseld over due diligence thema’s, om van elkaar te leren en te zorgen voor meer bewustwording rondom specifieke duurzaamheidsthema’s. Partijen zijn bovendien aan de slag gegaan met het bespreken van vervolg- dan wel nieuwe gezamenlijke projecten om te starten na het vijfde jaar.


Karsten Pronk, Managing Director Wuppermann Staal: “Samenwerking met zowel collega-bedrijven in de keten alsook ngo’s, vakverenigingen en overheden aan verschillende IMVO-aspecten in de keten. Hierdoor ook verbreding van netwerk waar kennis omtrent mogelijke IMVO-risico's beschikbaar is.”

Verbetering van gezondheid en veiligheid in de mijnbouw: een samenwerking tussen CNV Internationaal en Tata Steel.


Wat betekent Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de praktijk? In Nederland praten we er veel over en hebben we allerlei richtlijnen en actieplannen, maar hoe pas je dit nu toe? De mijnbouwsector vormt een uitdagend terrein voor IMVO vanwege de complexiteit, gezondheidsrisico’s en onveilige arbeidsomstandig­heden. Uit eerder onderzoek van CNV naar arbeidsomstandigheden in de mijnsector in de Andes regio bleek dat mijnwerkers verrichten zwaar werk en maken lange dagen in slecht geventileerde mijnen, waar ze blootgesteld worden aan giftige gassen. Daarnaast is het moeilijk om transparantie en vertrouwen bij mijnbouwbedrijven te realiseren.


Het project van Tata Steel en CNV Internationaal pakt deze uitdagingen aan. Door intensieve samenwerking en onderzoek onder de mijnwerkers zelf, streeft dit partnerschap naar verbeterde veiligheid en gezondheid in de mijnen. Deze gezamenlijke inspanning is een belangrijke stap om daadwerkelijk verandering te brengen in de dagelijkse praktijk van de mijnwerkers, en toont hoe IMVO concreet kan bijdragen aan betere werkomstandigheden in een van de meest veeleisende sectoren ter wereld.


Een praktische aanpak voor duurzame veranderingen

"Onze aanpak begon met gedegen onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en gezondheidsrisico's in de mijnen," zegt Jeroen Dekkers, Responsible Sourcing Manager van Tata Steel Nederland. Door middel van de Fair Work Monitor heeft CNV Internationaal onderzocht hoe mijnwerkers de gezondheid en veiligheidsrisico’s ervaren. Deze data is voor ons essentieel, want hoewel leveranciers en mijnbouwbedrijven soms certificaten bezitten die een goed managementsysteem op veiligheid aantonen leidend tot een veilige werkomgeving, kan onderzoek onder de mijnwerkers zelf aantonen dat in de beleving van de mijnwerkers er nog veel verbeterd moet worden. "De onderzoeken zijn uitgevoerd onder het personeel van drie specifieke mijnen om de huidige situatie volledig te begrijpen. Met de uitkomsten van de Fair Work Monitor kunnen we in gesprek gaan met onze leveranciers en actieplannen ontwikkelen die gericht zijn op verbeteringen op de werkvloer," vervolgt Jeroen.


De rol van CNV Internationaal

CNV Internationaal speelt een onmisbare rol in dit project door de stem van de werknemers te vertegenwoordigen. "In veel landen ontbreekt een natuurlijke dialoog tussen vakbonden en werkgevers," zegt Elles van Ark, directeur van CNV Internationaal. "Door de betrokkenheid van CNV kunnen we een constructieve dialoog op gang brengen, waarbij niet alleen problemen worden geïdentificeerd, maar ook oplossingen worden gevonden. Daarnaast zorgt de betrokkenheid van CNV voor een gelijker speelveld en een veilige omgeving voor een constructief gesprek tussen een bedrijf zoals Tata Steel en de betrokken vakbonden”.


De samenwerking tussen CNV en Tata Steel opent deuren die anders gesloten zouden blijven. "CNV kreeg toegang tot diverse lokale bedrijven, wat zonder Tata Steel niet mogelijk was geweest. Aan de andere kant zorgt CNV ervoor dat Tata Steel direct in gesprek kon komen met de werknemers," vertelt Jeroen.


Transparantie en vertrouwen als basis tot verbetering

"Een grote uitdaging is de onvolledige transparantie in de metaalketen," legt Jeroen uit. "Sommige toeleverende bedrijven weten niet precies hoe hun keten in elkaar zit of waar hun metalen vandaan komen. Dit maakt het lastig om risico's te identificeren en aan te pakken. Volledige transparantie is zeldzaam, maar essentieel om de juiste partners in de keten te kennen en verantwoordelijkheid te nemen." Daarnaast streven we ernaar een betrouwbare partner te blijven voor onze leveranciers. "Het is belangrijk dat zij begrijpen dat we de Fair Work Monitor niet gebruiken als een audit of vinklijst om hen te beoordelen. We doen dit echt om inzicht te krijgen in de situatie, zodat we de werknemers en hun bedrijven verder kunnen helpen," benadrukt Jeroen.


Een duurzame toekomst

Het uiteindelijke doel van het project is duidelijk: een veilige werkomgeving creëren en ervoor zorgen dat alle werknemers veilig hun werk kunnen doen. "Over vijf jaar hopen we aanzienlijke verbeteringen te hebben gerealiseerd voor de lokale werknemers," zegt Jeroen. "We willen ook andere bedrijven inspireren om op een vergelijkbare manier te werken, zodat we een blijvende, positieve impact hebben op de arbeidsomstandigheden in de mijnen."


Naast CNV en Tata Steel doen ook Wuppermann Staal en Nyrstar mee aan dit project over gezondheid en veiligheid in de mijnbouw in Peru en Bolivia. Eerder dit jaar brachten CNV en Tata Steel als onderdeel van dit project een bezoek aan verschillende mijnen in de Andesregio om met lokale stakeholders in gesprek te gaan.

Inzicht in IRBC-risico's bij metaalrecycling in India – Krommenhoek Metals


Krommenhoek Metals en Global March Against Child Labour hebben gezamenlijk een project gestart om diepgaande inzichten te krijgen in het risico van kinderarbeid in de metaalrecycling waardeketen in India. Het initiatief om inzicht te krijgen in de arbeidsrechten en mensenrechten risico’s in de metaalwaardeketen werd gedreven door een urgente noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor sociale rechtvaardigheid en ethische handelspraktijken. Ondanks dat Krommenhoek maar een middelkleinbedrijf is voelde ze de plicht om bij te dragen aan een wereld zonder kinderarbeid.


‘Bij Krommenhoek voelden we een diepe verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan een wereld zonder kinderarbeid. Dit was de kern van ons initiatief om dieper in de metaalwaardeketen te duiken en de arbeids- en mensenrechtenrisico's aan te pakken. Het Metaalconvenant ondersteunde deze ambitie volledig.’


Krommenhoek had als doel om een diepgaand inzicht te krijgen in hun eigen keten en om concrete stappen te ondernemen ter verbetering van de arbeids- en mensenrechten. De samenwerking met NGO’s is hierbij essentieel, omdat zij ervoor zorgen dat er niet alleen partijen met commerciële belangen aan tafel zitten, maar ook een partij die de belangen van de mensen vertegenwoordigt waar het werkelijk om gaat. De samenwerking tussen Global March Against Child Labour en Krommenhoek Metals was dan ook een cruciale stap in dit streven. In de aanvangsfase van het project werd er door middel van deskresearch en overleg met lokale belanghebbenden een begrip ontwikkeld van de complexe metaalketen in India. Hoewel directe betrokkenheid van Krommenhoek bij kinderarbeid niet aan het licht kwam, werd duidelijk dat het een groot probleem was in de informele sector van de waardeketen. Dit gegeven betekende echter dat het voortzetten van het project op het gebied van kinderarbeid door Global March Against Child Labour niet langer haalbaar was.


Er is echter wel ruimte voor Krommenhoek om een bredere due diligence aanpak uit te werken. Om deze kwestie aan te pakken en te streven naar verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden, gingen ze op zoek naar bedrijven in de metaalketen. Het betrekken van andere bedrijven en belanghebbenden bleek een grote uitdaging, gezien de relatieve nieuwheid van dergelijke initiatieven in de metaalindustrie. Echter, na een jaar lang intensief zoeken werd een bedrijf in de Indiase deelstaat Gujarat als lokale partner gevonden.


We wilden de uitdagingen aanpakken en verbeteringen realiseren. Het betrekken van andere bedrijven en belanghebbenden bleek een uitdaging, gezien de nieuwheid van dergelijke initiatieven in onze industrie. Na intensief zoeken vonden we een lokale partner in Gujarat. Deze samenwerking bood nieuwe kansen voor een duurzame verandering.’

­­­­

Op dit punt is de behoefte aan samenwerking met andere NGO's en lokale vertegenwoordigers van de gemeenschappen essentieel. Het Metaalconvenant speelt een cruciale rol in het bieden van een kader voor samenwerking en het vormen van een platform voor verdere stappen. Samen met NGO's en lokale vertegenwoordigers van de gemeenschappen probeert Krommenhoek gesprekken op te starten en verbeteringen aan te brengen in de keten. Dit doen ze niet voor zichzelf, aangezien ze relatief maar een kleinere speler zijn, maar vooral om anderen te inspireren. Ze willen pionieren en de weg vrijmaken voor due diligence in de metaalketen.


‘Over vijf jaar hopen we dat dit project zal zijn uitgegroeid tot een grootschalige inspanning, waarbij meerdere bedrijven betrokken zijn bij het streven naar een rechtvaardige en duurzame metaalwaardeketen. Het is onze wens dat dit initiatief als model kan dienen voor soortgelijke inspanningen wereldwijd.’

IUCN NL ondersteunt Nyrstar bij bepalen ‘Double Materiality’


Net zoals veel andere Europese bedrijven, bereidt Metaal Convenant deelnemer Nyrstar zich voor op het rapporteren volgens de CSRD. Nyrstar valt onder de CSRD rapportage-eisen en is zich aan het voorbereiden om begin 2027 te rapporteren over data verzameld in het fiscale jaar 2025-2026. Nyrstar’s rapportage zal geconsolideerd worden in het CSRD compliant jaarverslag van Nyrstar’s moederbedrijf Trafigura. Rapporteren in 2027 lijkt nog ver weg, maar de CSRD ‘European Sustainability Reporting Standards’ (ESRS) hebben 92 onderwerpen met potentieel meer dan 1.000 data points in scope. Het effectief rapporteren over de relevante onderwerpen én lering trekken uit de bevindingen om verbeteringen aan te brengen, vergt de nodige voorbereiding.


Om dié thema’s te definiëren die voor Nyrstar, maar zeker ook voor zijn stakeholders van belang zijn, is het bedrijf begin 2024 een uitgebreide ‘double materiality assessment’ gestart, waarbij zowel naar de ‘impact’ van Nyrstar’s activiteiten op de planeet en samenleving wordt gekeken, alsmede de mogelijke financiële impact op de business. Een belangrijk onderdeel van deze assessment is het doen van een aantal externe stakeholder interviews, om een degelijk ‘outside – in’ beeld te krijgen van waar externe groeperingen belang aan hechten wanneer ze kijken naar Nyrstar’s activiteiten binnen de (zink) mining en processing value chain.


Naast een aantal lokale overheidsinstanties, leveranciers, klanten en werknemers heeft Nyrstar tevens een stakeholder interview afgenomen bij IUCN NL. Tijdens een open en constructief gesprek tussen Nyrstar’s Inge Maes (Global Head of SHEQ and Sustainability), Anel Hietbrink (Regional CHESS Coordinator), Jasper van Zon (Global Head of Corporate Affairs) en IUCN NL’s Antoinette Sprenger (Senior Expert Environmental Justice), werd er bepaald wat IUCN NL op dit moment weet over Nyrstar’s duurzaamheids- en sociale activiteiten en wat een organisatie als IUCN NL verder verwacht van een bedrijf als Nyrstar betreffende transparantie en rapportage van mogelijke impacts in de value chain.


Jasper van Zon: “Het stakeholder interview met IUCN NL heeft ons zeker geholpen een aantal punten een stuk scherper te krijgen. Aan de hand van een van tevoren gedefinieerde vragenlijst, die we bij alle stakeholders gebruikt hebben, heeft Antoinette ons goed inzicht gegeven hoe IUCN NL kijkt naar onze upstream activiteiten en hoe wij impact zouden kunnen hebben op de ecosystemen en biodiversiteit in de regio’s waar we onze zinkconcentraten sourcen. Het was ook goed om te horen dat Antoinette dan wel een redelijk beeld heeft van wat wij doen in Nederland, of in Budel, waar we onze Nederlandse zinksmelter bedrijven, maar dat het inzicht in wat we nu eigenlijk wereldwijd doen, en vooral ook hoe we met onze leveranciers in mijnbouwgebieden omgaan, nog beperkt was. Dat is zeker een belangrijke take-away voor ons.”


Antoinette Sprenger: ”Dit soort interviews zijn goed om over en weer van elkaar te leren over wat er in de keten van een bedrijf als Nyrstar plaatsvindt. Voor IUCN NL om meer inzicht te krijgen in de keten als zodanig omdat dit vaak niet altijd even transparant wordt gemaakt voor het publiek. Voor Nyrstar om meer informatie te verkrijgen over de milieu en mensenrechten issues die zich in die keten kunnen voordoen, waarbij met name de lokale context relevant is die niet altijd even inzichtelijk is voor bedrijven die verderop in de keten zitten.”


IUCN NL’s ondersteuning aan Nyrstar voor het bepalen van topics die materieel zijn voor het bedrijf in het kader van CSRD, is een goed voorbeeld van hoe de diverse deelnemers in het Metaal Convenant elkaar kunnen versterken.