Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Doelstellingen en resultaten per thema

Het Metaalconvenant is opgebouwd rond drie thema's: 1) individuele bedrijfs- en collectieve due diligence, 2) verantwoorde toeleveringsketens van secundaire materialen, en 3) collectieve acties en opschaling. Binnen ieder thema plant, voert en monitort een werkgroep de activiteiten. Een Roadmap gaf partijen hierbij richting over tijdlijnen, doelen en resultaten. Deze paragraaf blikt terug op de doelstellingen en behaalde resultaten in het vijfde en laatste jaar van het convenantproces.

Due diligence

Individuele due diligence: de doelstelling was dat aangesloten bedrijven bij het Metaalconvenant een score voor hun due diligence maturity assessment haalden van ten minste 80%. Voor bedrijven die niet vanaf het begin van het proces zijn aangesloten werden doelstellingen bijgesteld. De gemiddelde score van bedrijven die sinds de ondertekening van het Metaalconvenant in 2019 partij zijn is 66%, hiermee is de doelstelling van 80% gemiddeld genomen niet behaald. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag, die zijn te lezen in paragraaf 1.1 van deze rapportage. Veel bedrijven hebben echter wel een aanzienlijke verbetering van hun maturity score gerealiseerd binnen een periode van 5 jaar of korter.


Collectieve due diligence: voor het thema ‘collectieve due diligence’ zijn geen specifieke doelstellingen vastgesteld. Wel zijn er rollen en activiteiten vastgelegd om gezamenlijk te zorgen dat bedrijven hun due diligence processen kunnen verbeteren. Activiteiten die met behulp van partijen hebben bijgedragen aan het verbeteren van de due diligence-prestaties van bedrijven, het vergroten van kennis en bewustwording en het trainen om due diligence toe te kunnen passen zijn onder meer: verschillende kennissessies, 2-daagse Due Diligence Roadshow-trainingen, een due diligence toolbox, werkgroepen, taakgroepen en bijeenkomsten waarin due diligence thema’s zijn besproken en ervaringen zijn uitgewisseld, 1op1 consultaties tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en tussen bedrijven en het secretariaat. Meer over deze activiteiten is de lezen in paragraaf 1.1 van deze rapportage.

Secundaire metalen

De doelstelling voor het thema ‘secundaire metalen’ was tweeledig:

  • Ten eerste het ontwikkelen van een plan met op maat gemaakte acties en tools voor de ondersteuning van due diligence in toeleveringsketens van secundaire materialen. De werkgroep secundaire metalen heeft kennis en inzicht verworven in internationale secundaire metaalstromen en due diligence risico’s bij de verwerking van secundaire metalen. Tijdens een ronde tafel over circulaire economie hebben recyclingbedrijven, maatschappelijke organisaties, verschillende ministeries en experts uitgewisseld wat uitdagingen en kansen zijn op het gebied van secundaire metalen, circulaire economie, IMVO en leveringszekerheid. Het bleef echter een uitdaging om de ketens van aangesloten bedrijven in kaart te brengen, door een gebrek aan transparantie en traceerbaarheid van secundaire metalen. De maturity assessment vragenlijst is beter op maat gemaakt voor recyclingbedrijven, door aanpassingen te maken in de vraagstelling en door het perspectief van de afzetketens (‘downstream’) hierin op te nemen, naast de focus op de toeleveringskant van de keten.
  • Ten tweede het betrekken van drie nieuwe inzamelaars, handelaren en/of verwerkers van secundaire materialen. Deze doelstelling is behaald met het toetreden van Krommenhoek Metals, A&M Recycling en Raak Metals in het tweede en derde convenantjaar. De deelname van deze bedrijven toont aan dat ook in de keten van secundaire metalen IMVO een belangrijk thema is. Het convenant nodigt meer recyclingbedrijven uit om zich aan te sluiten bij het initiatief, zodat IMVO uitdagingen gezamenlijk kunnen worden aangepakt.


Collectieve due diligence: voor het thema ‘collectieve due diligence’ zijn geen specifieke doelstellingen vastgesteld. Wel zijn er rollen en activiteiten vastgelegd om gezamenlijk te zorgen dat bedrijven hun due diligence processen kunnen verbeteren. Activiteiten die met behulp van partijen hebben bijgedragen aan het verbeteren van de due diligence-prestaties van bedrijven, het vergroten van kennis en bewustwording en het trainen om due diligence toe te kunnen passen zijn onder meer: verschillende kennissessies, 2-daagse Due Diligence Roadshow-trainingen, een due diligence toolbox, werkgroepen, taakgroepen en bijeenkomsten waarin due diligence thema’s zijn besproken en ervaringen zijn uitgewisseld, 1op1 consultaties tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en tussen bedrijven en het secretariaat. Meer over deze activiteiten is de lezen in paragraaf 1.1 van deze rapportage.

Collectieve actie en opschaling

Collectieve actie: de doelstelling was om twee gemeenschappelijke due diligence risico’s te identificeren op basis van de due diligence risicoanalyses van bedrijven. Er zijn twee collectieve risico’s geïdentificeerd (gezondheid en veiligheid en milieurisico’s op het gebied van water). Het risico gezondheid en veiligheid is door verschillende convenantspartijen aangepakt via een collectief project in Peru en Bolivia. Aan het thema milieu/water is tot op heden nog geen verdere invulling gegeven. De reden hiervoor is dat er geen concrete ideeën voor een collectief project zijn voorgesteld. De grote diversiteit aan bedrijven en de verschillen in hun ketens maakten het lastig om binnen dit brede thema een specifieke invulling te geven. Wel verkennen partijen de mogelijkheden voor een collectief project op het gebied van biodiversiteit. Er is ook een project gestart op het gebied van kinderarbeid in de secundaire materiaalketen in India. Meer over deze collectieve projecten lees je in paragraaf 1.2 van deze rapportage. Het bleek lastig om tot gemeenschappelijke thema’s te komen voor collectieve projecten, door de diversiteit van aangesloten bedrijven bij het convenant. Het uitbreiden van het convenant met meer bedrijven kan helpen om meer gemeenschappelijke thema’s te identificeren en gezamenlijk aan te kunnen pakken.


Opschaling: de doelstelling was om het aantal bedrijven dat het convenant heeft ondertekend aan het einde van jaar 5 te hebben uitgebreid tot 50. Aan het einde van jaar 5 hebben 14 bedrijven het convenant ondertekend. Hoewel er veel tijd en aandacht is besteed aan de uitbreiding van het Metaalconvenant, is de doelstelling dus niet behaald. Activiteiten die zijn ondernomen zijn onder meer het opstellen van communicatie- en outreach-strategieën, het ontwikkelen van een website, brochures en video’s. Ook diverse samenwerkingen met brancheorganisaties en presentaties tijdens nationale en internationale bijeenkomsten, waaronder de LME-week en het OESO Responsible Minerals Forum. De netwerken van deelnemende partijen zijn hierbij ook ingezet. Meer over de outreach activiteiten in het vijfde jaar lees je in paragraaf 1.3. Richting de toekomst blijven convenantspartijen werken aan het uitbreiden van de samenwerking. De komst en implementatie van wet- en regelgeving op het gebied van due diligence - zoals de CSRD, CSDDD, de Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) en de EU Forced Labour Regulation - zorgt dat het thema IMVO voor veel bedrijven meer aandacht krijgt.


Collectieve due diligence: voor het thema ‘collectieve due diligence’ zijn geen specifieke doelstellingen vastgesteld. Wel zijn er rollen en activiteiten vastgelegd om gezamenlijk te zorgen dat bedrijven hun due diligence processen kunnen verbeteren. Activiteiten die met behulp van partijen hebben bijgedragen aan het verbeteren van de due diligence-prestaties van bedrijven, het vergroten van kennis en bewustwording en het trainen om due diligence toe te kunnen passen zijn onder meer: verschillende kennissessies, 2-daagse Due Diligence Roadshow-trainingen, een due diligence toolbox, werkgroepen, taakgroepen en bijeenkomsten waarin due diligence thema’s zijn besproken en ervaringen zijn uitgewisseld, 1op1 consultaties tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en tussen bedrijven en het secretariaat. Meer over deze activiteiten is de lezen in paragraaf 1.1 van deze rapportage.