Juni 2023

Voorwoord

De finish van het IMVO-convenant voor de verzekeringssector is in zicht maar de opgave van het verduurzamen van beleggingen zal blijven, ook na het convenant. De verzekeringssector toonde in 2018 met de ondertekening van het convenant concrete ambitie om de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in het verantwoord beleggingsbeleid van de verzekeraars te integreren. 

De finish van het IMVO-convenant voor de verzekeringssector is in zicht maar de opgave van het verduurzamen van beleggingen zal blijven, ook na het convenant. De 

verzekeringssector toonde in 2018 met de ondertekening van het convenant concrete ambitie om de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in het verantwoord beleggingsbeleid van de verzekeraars te integreren.

Bijna vijf jaar later hebben de convenantspartijen veel concrete handvatten opgesteld waarmee verzekeraars de convenantsafspraken kunnen implementeren. De intervisiegroepen, waar verzekeraars in een vertrouwelijke setting hun dilemma’s bespreken, zijn gewaardeerd. Er is onderling vertrouwen tussen de partijen dat er hopelijk voor gaat zorgen dat partijen elkaar ook na het convenant blijven opzoeken om samen te werken.


De Monitoringcommissie laat zien dat verzekeraars nog een flinke inhaalslag moeten maken in het laatste halfjaar van het verzekeringsconvenant. Op dit moment voldoet nog geen verzekeraar aan alle afspraken van het convenant. Dit is teleurstellend en de Monitoringcommissie vermoedt een gebrek aan urgentie. Het lijkt misschien een onmogelijke opgave, maar het monitoringsrapport laat zien dat op elk onderdeel van het convenant er al meerdere verzekeraars voldoen, ongeacht hun grootte. Het is voor elke verzekeraar haalbaar om due diligence toe te passen en te zorgen dat beleggingen bijdragen aan een betere wereld voor volgende generaties.


Het afgelopen jaar besloot de stuurgroep om de kracht van herhaling toe te passen en de ontwikkelde instrumenten beter onder de aandacht te brengen van de verzekeraars. Alle partijen hebben gezamenlijk een aantal activiteiten georganiseerd om kennis en expertise te delen en due diligence te bevorderen. Ook besloten de partijen om het collectief engagementtraject op het jaarthema biodiversiteit te verlengen en begin 2023 tot een afronding te komen.


Het blijft van belang om te streven naar volledige naleving van de convenantsverplichtingen. Dit wordt onderstreept door het feit dat het convenant in lijn is met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, het vrijwillige internationale kader voor IMVO. Bedrijven die de OESO-richtlijnen toepassen, bevinden zich in een goede uitgangspositie om aan de verwachte IMVO wetgeving te voldoen. Het convenant is een belangrijke leeromgeving waar fouten gemaakt mogen worden en waar vervolgens verbetering en succes tegenover staan.


Ruim een jaar ben ik als voorzitter van de stuurgroep actief en dat doe ik met plezier. Uiteindelijk zijn de grote opgaves waar de samenleving anno 2023 tegenaan loopt een zaak van ons allemaal. Het stemt hoopvol dat vele verzekeraars met leiderschap en ambitie hun aandeel willen leveren. De ngo’s verdienen lof voor hun niet aflatende inspanning om deze opgaves tastbaar te maken. En met de actieve rol van de overheid wordt scherp wat van marktpartijen wordt verwacht. Er is dan heel veel mogelijk, zo is mij afgelopen jaar gebleken. Ik dank alle partijen daarvoor.


Mijn grote dank gaat ook uit naar de SER en de Monitoringcommissie voor hun bijdrage aan de uitvoering van dit convenant.


Kees Vendrik, voorzitter IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector