Juni 2023

Samenwerking

Het convenant biedt de verzekeringssector een platform om in samenwerking met de andere geledingen stappen te zetten om te voldoen aan de UNGP’s en de OESO-richtlijnen. Zo wordt er samengewerkt aan het identificeren van mogelijke risico’s, bijvoorbeeld beleggingen die een negatieve impact kunnen hebben voor mens, dier, milieu of bestuur, en aan de hand van deze analyse moet er actie worden ondernomen, het convenant biedt een platform om dit gezamenlijk te doen. Daarnaast werken de partijen aan andere aspecten van due diligence, zoals transparantie. De meerwaarde van samenwerking in het convenant is het delen van vakgerichte kennis en expertise en het beschikbaar stellen van de netwerken van elke partij.


In 2022 is de structuur van de samenwerking aangepast naar gelang de behoeften van verzekeraars en de aanbevelingen uit het monitoringsrapport. Hierdoor is er in werkgroepen en activiteiten minder nadruk komen te liggen op het uitbrengen van nieuwe tools en handvatten en meer op het implementeren van reeds ontwikkelde instrumenten. Dit betekent dat er elk kwartaal drie type activiteiten zijn georganiseerd:

 • Kennissessies bedoeld om de kennis onder verzekeraars over ESG-risico’s, -thema’s en stappen in het ESG due diligence-proces te vergroten om bij te dragen aan de implementatie van de convenantsafspraken;
 • Productsessies waarin tools en instrumenten voor verzekeraars werden toegelicht om hen te helpen met de implementatie van de ESG due diligence-stappen en deze in voorbeelden werden toegepast;
 • Intervisiesessies waarin verzekeraars aan de hand van eigen casuïstiek ervaringen, best practices en dilemma’s omtrent ESG due diligence en de implementatie van de convenantsafspraken met elkaar konden delen in een vertrouwelijke omgeving.

Overzicht activiteiten in 2022:


Helaas hebben niet alle geplande sessies doorgang kunnen vinden vanwege een gebrek aan aanmeldingen, dan wel een gebrek aan capaciteit bij verzekeraars om de sessies voor te bereiden. Dat is om uiteenlopende redenen, zoals een toename aan nieuwe Europese wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden en minder specifieke kennis en capaciteit die beschikbaar is door de verkoop van in-house vermogensbeheerders bij enkele grote verzekeraars. Daarmee hebben de convenantspartijen minder kunnen doen dan zij vooraf hadden afgesproken.


Naast deze sessies hebben de partijen samengewerkt in een aantal (werk)groepen, te weten:

 • De Stuurgroep voor de aansturing en bijsturing van de werkzaamheden en activiteiten in het convenant.
 • Werkgroep jaarthema biodiversiteit, waarbij het collectieve engagement traject wat in 2021 werd opgestart verder werd doorgetrokken om begin 2023 tot een afronding te komen.
 • Werkgroep monitoring.
 • Werkgroep transparantie.
 • Werkgroep themakaders.
 • Werkgroep gezamenlijke prioriteiten (herstel & verhaal).
  ​​​​​​​

De samenwerking tussen partijen wordt ervaren als de sleutel tot voortgang en succes. Tegelijkertijd leidt een goede samenwerking niet als vanzelfsprekend tot een impact in de reële economie. De mogelijkheid om voor langere tijd samen te werken met een gedeelde agenda op een specifiek thema is tevens cruciaal. Samen naar concrete ESG-risico’s kijken, voorbeelden uitpluizen en de inhoud induiken, werkt doorgaans goed. Tevens is de betrokkenheid van bevlogen individuen erg bepalend. Andere succesfactoren zijn een duidelijke agenda en doelen die relevant zijn voor de implementatie van het convenant en het aansluiten bij de praktijk van verzekeraars.


In het convenant vinden de drie geledingen elkaar doorgaans makkelijk en wordt een lage drempel ervaren om te spreken over de dilemma’s in het beleggingsbeleid. Dat gebeurt conform de mededingingsregels en vooral op basis van onderling vertrouwen. In de vertrouwelijke overleggen zijn de partijen open over de keuzes waarvoor zij staan en de opties die er zijn in het verantwoord beleggingsbeleid. De sfeer in de werkgroepen en bijeenkomsten kenmerkt zich ook door een open, vertrouwelijke sfeer.


Ook in de intervisiegroepen staat het vertrouwelijk gesprek centraal. Kleine groepen verzekeraars – in de verzekeringsmarkt elkaars concurrenten – geven open en eerlijk aan waar hun dilemma’s liggen en welke keuzes zij maken in de prioritering van bijvoorbeeld risico’s of acties. Vanuit ngo- en overheidskant wordt actief meegedacht met de (on)mogelijkheden die er zijn. Hiermee benutten de partijen de onderlinge samenwerking op effectieve wijze.

.

Art. 5.3.2. Convenant internationaal verantwoord beleggen in de verzekeringssector juli 2018