Juni 2023

Themakaders

Het afgelopen jaar zijn de themakaders klimaat en energie, dierenwelzijn, en controversiële wapens en wapenhandel geactualiseerd. Deze bevatten nu een toevoeging van de internationale wet- en regelgeving en de relevante bedrijfstakken die met de onderwerpen te maken hebben. Daarnaast zijn de due diligence-stappen verder uitgediept met concrete voorbeelden en aanknopingspunten voor verzekeraars.


Het belang van biodiversiteitsverlies tegengaan wordt erkend door het convenant via het jaarthema en dit jaar is het themakader biodiversiteit gepubliceerd. Het themakader laat via ESG due diligence-proces zien hoe de verzekeraar om dient te gaan met het identificeren en mitigeren van biodiversiteitsrisico’s. Biodiversiteit kent daarnaast veel kruisverbanden met andere waardevolle thema’s, wat betekent dat huidig beleid en activiteiten van verzekeraars veelal kan worden gelinkt aan dit thema. Aansluitend op de publicatie werd een webinar georganiseerd over het meten van biodiversiteitsimpact van beleggingen. World Animal Protection gaat aan de hand van drie vragen in op het belang van dierenwelzijn en pleit voor een bredere blik op de huidige stikstofcrisis, wat natuurlijk alles te maken heeft met het thema biodiversiteit.


De werkgroep sloot het jaar af met een nieuw themakader gender. Het themakader geeft de groeiende relevantie voor verzekeraars van gendergelijkheid weer. Ook wordt uitgediept hoe verzekeraars gendersensitief kunnen zijn tegenover hun vermogensbeheerder en beleggingsfonds en worden concrete tips gegeven welke vragen je kan stellen bij een engagement. ONVZ ligt aan de hand van drie vragen het belang toe van gendergelijkheid en gaat in op de misstanden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, waaronder gendergelijkheid.


Alle themakaders zijn te vinden op de pagina tools van het convenant.