Mei 2022

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Monitoring

Jaarlijks beoordeelt een onafhankelijke Monitoringscommissie de voortgang op de doelstellingen van het convenant. De voortgang van de sector wordt getoetst aan de hand van de vragenlijst. De werkgroep Monitoring stelt deze op in afstemming met de Mo­nitoringscommissie en de Stuurgroep. De Monitoringscommissie stelt het monitoringsrapport op aan de hand van de antwoorden van de partijen op de vastgestelde vragen.


Uit het derde monitoringsrapport blijkt dat er op enkele punten vooruitgang is te zien, bijvoorbeeld bij het invullen van beleid volgens de OESO-richtlijnen en UNGP's. Er is ook vooruitgang geboekt bij sector-/themagericht beleid en op het gebied van transparantie. De brede versnelling om de doelstellingen van het convenant te behalen, blijft echter achter. Hierdoor heeft de monitorings­commissie vraagtekens geplaatst bij de haalbaar­­heid en draagvlak van het convenant. De stuurgroep geeft in haar reactie onder meer aan de komende periode de nadruk te willen leggen op de bredere implementatie van de reeds ontwikkelde handvatten en hulpmiddelen. Interactie tussen de partijen is hierbij belangrijk, evenals het delen van kennis tussen verzekeraars onderling.


In het afgelopen jaar heeft de werkgroep Monitoring een vragenuur aangeboden aan verzekeraars, waarin zij inhoudelijke en procesmatige vragen konden stellen over de monitoring. Ook is een hoor- en wederhoorfase toegevoegd en hebben de verzekeraars een individuele terugkoppeling ontvangen op de beantwoording van de vragen. Hiermee kunnen de verzekeraars, naast het generieke monitorings­rapport, specifiek inzien hoe de monitoringscom­missie kijkt naar de individuele implementatie van het convenant. Aankomend jaar zal deze werkgroep tweemaal een vragenuur aanbieden, namelijk tijdens de invulperiode en gedurende de hoor- en wederhoorfase.


De monitoring wordt vanaf 2022 uitgevraagd via een nieuwe, gebruiksvriendelijke tool. Deze tool biedt verschillende mogelijkheden, waaronder antwoorden automatisch invullen op basis van het voorgaande jaar, makkelijker antwoorden opslaan en toelichtingen toevoegen.