Februari 2021

Doelstelling en werkwijze

De Nederlandse convenantenaanpak is nieuw en uniek en wordt vanuit de hele wereld met belangstelling gevolgd. De basis voor het internationaal MVO-convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ligt in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (hierna OESO-richtlijnen genoemd) en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Binnen een looptijd van vijf jaar werken de partijen van het Convenant aan diverse doelstellingen rond thema’s op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur (de ESG-thema’s). Deze partijen bestaan uit het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de overheid en maatschappelijke organisaties (hierna NGO’s genoemd). De handtekening van de brancheverenigingen betekent dat het Convenant bindend is voor hun leden.


Het Convenant heeft als voornaamste doel het zoveel mogelijk voorkomen, verminderen en zo nodig herstellen van (mogelijke) negatieve impact van beleggingen door verzekeraars. Vanuit dit ‘do no harm’-principe richten partijen zich ook op het realiseren van positieve impact, oftewel ‘do good’. Verzekeraars doen dit bijvoorbeeld door het uitoefenen van invloed op de beleggingen door middel van hun investeringsmacht. Centraal hierbij staat de uitvoering van ESG-due diligence: gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van mens, dier, milieu en bestuur. Dit proces begint bij het opstellen van ESG-beleid, waarna er in de beleggingsportefeuille specifieke aandacht wordt besteed aan (mogelijke) risico’s: beleggingen die een negatieve impact kunnen hebben voor mens, dier, milieu of bestuur. Aan de hand van deze analyse kunnen verzekeraars binnen het beleggingsbeleid consequenties verbinden aan geïdentificeerde risico’s en de nodige maatregelen treffen waarna de effectiviteit van de ondernomen acties wordt bijgehouden en beoordeeld.


De overheid en NGO’s hebben binnen het Convenant een onafhankelijke, kritische en constructieve rol. De internationale MVO-convenanten zijn onderdeel van het bredere internationaal MVO-beleid van de overheid. Daarnaast zet de overheid zich (internationaal) in voor economische MVO-diplomatie en het benutten van kennis van ambassades over lokale omstandigheden. De bijdrage van NGO’s met vakspecifieke kennis en expertise in diverse ESG-thema’s is waardevol in het realiseren van de doelstellingen. Bovendien komen NGO’s op voor maatschappelijke belangen op specifieke thema’s. Naast deze afgestemde rollen levert elke geleding ook voorzitters voor de werkgroepen. De vakbond nam ook deel aan het Convenant maar is dit jaar wegens onvoldoende menskracht gestopt met de deelname.