Jaarrapportage 2020-2021 | Februari 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Voorwoord

Duurzaamheid vraagt actie. Daarom heeft het IMVO Convenant Voedingsmiddelen in het derde convenantsjaar (2020/2021) ingezet op vier actielijnen: due diligence support, projecten, toegang tot herstel en kennissessies. Daarmee willen we de laatste convenantsjaren het verschil maken. Want duurzaamheid moet je dóen.​​​​​​​

Steeds meer ondernemers beseffen hoe belangrijk het is om werk te maken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Niet alleen omdat de samenleving dit van bedrijven verwacht, maar ook omdat er due diligence wetgeving in aantocht is. Het convenant is de plek voor de voedingsmiddelensector om zich hierop voor te bereiden. Bedrijven die zich nu inspannen om due diligence (gepaste zorgvuldigheid) in hun bedrijfsvoering te implementeren, hebben straks een voorsprong. Met name voor middelgrote en kleinere bedrijven ligt hier een grote uitdaging. Bij veel activiteiten van het convenant wordt hieraan speciale aandacht gegeven. Dat blijkt ook uit de interviews die ter illustratie in de jaarrapportage staan. 


Uitkomsten monitoring
Deze jaarrapportage bevat de uitkomsten van de jaarlijkse monitoring onder de leden van de brancheorganisaties CBL, FNLI en KNSV. Hierbij is een nieuwe, interactieve online tool ingezet die het bedrijven makkelijker maakt om hun due diligence proces te verbeteren met behulp van het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal. Dit jaar hebben 119 bedrijven het self-assessment gedaan. 44 van hen deden dit voor de eerste keer. Dit laatste is een mooi resultaat. Tegelijkertijd blijken branches en bedrijven voor grote opgaves te staan, zoals het in kaart brengen van risico’s in de toeleveringsketen voorbij de eerste leverancier. Deze opgaves bieden aanknopingspunten voor gezamenlijke actie in 2022. Bij Stand van zaken gaan we hier uitgebreider op in.


Impact door samenwerking
In de jaarrapportage laten we ook zien welke stappen de convenantspartijen gezamenlijk ondernemen om de doelstellingen van het convenant te realiseren. De actielijnen due diligence support en kennissessies helpen bedrijven een stevige basis te leggen onder hun due diligence praktijk. De actielijnen projecten en toegang tot herstel zijn erop gericht om risico’s in productielanden daadwerkelijk aan te pakken. Het doel is immers ook om impact on the ground te bereiken. In Voortgang samenwerking gaan we hier nader op in. 


Bij de twee lopende projecten is het afgelopen jaar goede voortgang gemaakt. Het leefbaar loon-bananenproject heeft stappen gezet om het verschil tussen leefbaar loon en betaald loon te verkleinen. In het kader van het tomatenproject is onderzoek gedaan naar misstanden bij de tomatenoogst in Italië. De volgende stap is het ondernemen van acties om de situatie te verbeteren. Een nieuw project is het initiatief voor een Lokaal Expert Netwerk; bedrijven kunnen straks een beroep doen op lokale experts om de risico’s op een productielocatie te onderzoeken. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gestart over duurzame sectortransformatie in de cashewketen, waarvoor ook twee cashewprojecten worden ontwikkeld in West-Afrika en Zuidoost-Azië die daaraan kunnen bijdragen.


Voortbouwend op de acties van afgelopen jaren pakken we in 2022 door om concrete resultaten te boeken. Op basis van de monitoringsdata gaan we aan de slag, zodat bedrijven steeds beter inzicht krijgen in hun ketens. Daarnaast zetten we in op gezamenlijke projecten om risico’s te voorkomen en misstanden aan te pakken. Geen enkel bedrijf kan de risico’s in ketens in zijn eentje oplossen. Door binnen het convenant constructief samen te werken, kunnen bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheden samen het verschil maken voor de meest kwetsbare schakels in de keten.


Ewald Wermuth,

Voorzitter IMVO Convenant Voedingsmiddelen