Jaarrapportage 2020-2021 | Februari 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Stand van zaken

In het derde convenantsjaar hebben 119 bedrijven in de voedingsmiddelensector de IMVO self-assessment doorlopen, tegen 110 in het tweede jaar. 44 bedrijven hebben de vragenlijst voor het eerst ingevuld. In de afgelopen drie jaar hebben in totaal 178 bedrijven de vragenlijst ten minste eenmaal ingevuld. Dit laat zien dat het bewustzijn over IMVO in de sector leeft. 

Tabel 1: Aantal respondenten tweede en derde convenantsjaar


De self-assessment tool (SAT) brengt in beeld of en hoe bedrijven vorderen met de implementatie van IMVO-risicomanagement (due diligence). Dit gebeurt aan de hand van 10 essentiële vragen, ontleend aan de OECD/FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (zie bijlage 1 IMVO Convenant Voedingsmiddelen). De 10 essentiële vragen zijn uitgewerkt in thema’s en deelvragen. Zie figuur 3 voor een overzicht van de 10 hoofdvragen en corresponderende thema’s.

Tabel 2: Overzicht 10 essentiële vragen en corresponderende thema’s


Grote verschillen tussen branches
De branches CBL, FNLI en KNSV verschillen erg van elkaar. Zo zijn er grote verschillen in ledental en in grootte van de aangesloten bedrijven, maar ook in de complexiteit en structuur van de toeleveringsketens per branche, het aantal ketens waarmee bedrijven te maken hebben en de geografische spreiding van productielocaties (zie figuur 4). Dit vraagt per branche om passende ondersteuning vanuit het convenant. 


Tabel 3: Eigenschappen branches

Algemene bevindingen
Vanwege de verschillen tussen de branches levert een directe vergelijking tussen de monitoringresultaten geen eenduidige conclusies op. Toch zijn er wel enkele algemene bevindingen op te maken. 


Uit de vergelijking tussen het tweede en derde jaar blijkt dat de leden van CBL dit jaar op bijna alle thema’s vooruitgang hebben geboekt. De vragenlijst met het self-assessment is voor het derde jaar door alle supermarkten ingevuld. Ook de leden van KNSV hebben lichte vooruitgang geboekt, met name op het thema ‘Inzicht en actie’. Van de 12 deelnemende KNSV-leden vulden 3 bedrijven de vragenlijst voor het eerst in. Alleen FNLI rapporteert gemiddeld lagere scores dan vorig jaar. Van de 87 FNLI-leden die de vragenlijst hebben ingevuld, deden 41 leden dat voor het eerst. Het is niet duidelijk waardoor de lagere scores worden veroorzaakt. Het aantal nieuwe bedrijven laat wel zien dat steeds meer bedrijven met de OESO-richtlijnen aan de slag gaan, maar ook dat het een uitdaging is om bedrijven betrokken te houden, gezien het aantal bedrijven dat in 2021 de vragenlijst niet meer heeft ingevuld.


Over het algemeen geldt dat zowel de mkb-bedrijven als de grote bedrijven het hoogst scoren op het thema ‘Inzicht en actie’. Bedrijven hebben dus veelal goed zicht op hun leveranciers en grondstoffen en de herkomstlanden van grondstoffen. Ze hebben echter minder goed zicht op de schakels voorbij de eerste leverancier en de bijbehorende risico’s. Vakbonden, ngo’s en overheid gaan bedrijven in het vierde convenantsjaar daarom helpen meer inzicht in hun ketens te krijgen, mede aan de hand van de nieuwe data over grondstoffen en herkomstlanden die de monitoring heeft opgeleverd.


In de nieuwe interactieve online tool zijn extra vragen toegevoegd over de inkoop en geografische oorsprong van grondstoffen. In de tool worden 26 grondstoffen genoemd. Op basis van de antwoorden is een top 5 vastgesteld. De top 5 meest ingekochte producten door de bedrijven die de tool hebben ingevuld zijn: specerijen, soja, palmolie, citrusvruchten en kokos(olie). De top 5 landen van oorsprong van alle 26 gevraagde producten zijn: Indonesië, Brazilië, China, India en Vietnam. De nieuwe online tool is het afgelopen jaar alleen door leden van FNLI en KNSV gebruikt. CBL-leden hebben de bestaande Excel-vragenlijst gebruikt. 


Voortbouwend op de monitoringresultaten, gaan de convenantspartijen aan de slag met collectieve acties, om bedrijven te helpen hun due diligence verder te verbeteren. Hieronder volgt per branchevereniging de samenvatting van de deelrapportages, met een link naar de volledige deelrapportage.

Hieronder volgt per branchevereniging de samenvatting van de rapportages, met een link naar de volledige rapportage op de betreffende branche-website.