Jaarrapportage 2020-2021 | Februari 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Vooruitblik

De focus van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen ligt ook het komend jaar op de vier actielijnen: due diligence support, projecten, toegang tot herstel en kennissessies. Het doel is om zoveel mogelijk impact te maken. Daarbij blijft het van groot belang om bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van due diligence. Zeker nu er wordt gewerkt aan nationale en Europese IMVO-wetgeving. Voor het convenant is dit de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Hoe lang de weg ook is naar een duurzame, verantwoorde keten, elke stap is er één. Hieronder vatten we de inzet per actielijn voor 2022 samen.


Actielijn 1: Due diligence support
We blijven bedrijven ondersteunen met (monitoring)tools, factsheets en praktische hulpmiddelen om het due diligence proces in hun bedrijfsvoering te implementeren en naar een hoger niveau te tillen. We analyseren de monitoringuitkomsten om een steeds scherper beeld te krijgen van de opgaven per branche en per grondstofketen. Voor grondstofketens waar de risico’s nog onvoldoende in beeld zijn, kunnen risicoanalyses worden uitgevoerd. Hiervoor is financiering beschikbaar. Het doel is om uiteindelijk te komen tot betere risicoanalyses en het gezamenlijk opzetten van projecten.


Actielijn 2: Projecten 
Bij de start van het convenant is afgesproken om na vijf jaar ten minste vijf themaprojecten op het gebied van leefbaar loon en twee themaprojecten op het gebied van mitigatie van en/of adaptatie aan klimaatverandering te hebben afgerond. Dit zijn hoge ambities, maar geven des te meer urgentie om de lopende projecten en de plannen die in de pijplijn zitten tot een succes te maken: het leefbaar loon-bananenproject, het tomatenproject, het cashewproject en het initiatief voor een Local Expert Network.


Actielijn 3: Toegang tot herstel
Toegang tot herstel is een van de meest complexe stappen in het due diligence proces. In 2022 is het doel om een pilot voor toegang tot herstel te ontwikkelen. Verschillende opties worden hiervoor verkend, waaronder een Child Labour Monitoring Systeem. Het belang van een toegang tot herstel pilot is dat het verbinding legt tussen betrokkenen in het begin van de keten en bedrijven in Nederland. Bedrijven krijgen dan de kans om van de betrokkenen zelf te horen wat er lokaal speelt. Daarbij gaat het over informatie over risico’s als mensenrechten, kinderarbeid, genderongelijkheid, gezondheid, milieu en biodiversiteit. Ook kunnen bedrijven stappen ondernemen om te werken aan herstel. 


Actielijn 4: Kennissessies
Het organiseren van trainingen, webinars, intervisiebijeenkomsten en andere kennissessies om kennis en ervaringen te delen blijft een belangrijk doel, ook in 2022. Niet alleen om ervaren bedrijven verder te helpen, maar ook om ‘nieuwe’ bedrijven te betrekken bij IMVO. Daarnaast stimuleren kennissessies ook het contact tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Contact dat we in 2022 willen versterken.