Jaarrapportage 2022

April 2023

twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Samenwerking diepe spoor  

Het doel van het diepe spoor was om samenwerkingsvormen te ontwikkelen waardoor pensioenfondsen hun invloed kunnen vergroten op het beleid en de praktijk van de bedrijven waarin zij beleggen. Door kennis en ervaring te bundelen en gezamenlijk het engagement van pensioenfondsen te versterken, kunnen partijen negatieve impact in ketens verminderen.  

Engagement in het convenant
Engagement staat voor een continue en constructieve dialoog tussen de belegger en de onderneming waarin de belegger investeert. In een proces van engagement oefent de belegger invloed uit, zodat de onderneming de (mogelijke) negatieve impacts die zij veroorzaakt, voorkomt, mitigeert en/of remedieert. De belegger kan daarbij uiteenlopende (tijdsgebonden) acties en verschillende escalatiestappen toepassen. De deelnemende pensioenfondsen kunnen het engagement uitbesteden, zelf uitvoeren of in samenwerking met andere beleggers uitvoeren. Ngo’s, vakbonden en overheid kunnen hen hierbij ondersteunen. Pensioenfondsen blijven wel zelf verantwoordelijk voor het engagement met de ondernemingen waarin zij beleggen. Zie ook het OESO-richtsnoer voor Institutionele Beleggers.

De werkgroep Diepe Spoor bestond uit twaalf pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de overheid. De werkgroep bewaakte de doelstelling van het diepe spoor. Bij de selectie van de casussen lag de nadruk op sociale thema’s, zoals mensenrechten, vrijheid van vereniging of kinderrechten. Daarbij werd ook gekeken naar de ernst van (mogelijke) negatieve impacts en de meerwaarde van samenwerking tussen partijen. 


De werkzaamheden binnen het convenant rond engagement in zes casussen zijn afgerond, te weten mijnbouw, palmolie, platformeconomie, micamijnen, big tech-industrie en biodiversiteit. Hierover is ook een overkoepelend document over de geleerde lessen opgesteld. In sommige casussen loopt het engagementtraject nog door.

Geleerde lessen voor engagement

 • Start met kennis van de thema’s en vertrouwen. Maak een plan van aanpak.
 • Verzamel en deel kennis van de thema’s en de betreffende onderneming(en). Investeer in de voorbereiding.
 • Werk samen om doelen te bereiken. Formuleer concrete doelen.
 • Benut maximaal de opgedane kennis en ervaring van de samenwerking binnen het convenant.

Casus mijnbouw

De casus mijnbouw richtte zich op een groot multinationaal bedrijf met een mijnbouwlocatie in Peru. In de mijnbouw spelen problemen als risicovolle arbeidsomstandigheden, vervuiling van leefomgeving en waterbronnen, gedwongen verhuizingen en tekortschietende consultatie van betrokkenen. In deze casus lag de nadruk op landrechten, vakbondsvrijheid en andere rechten van werknemers. De casus is eind 2021 afgerond, in 2022 zijn er nog gesprekken met de Raad van Bestuur van het bedrijf geweest, ook is er een Ronde Tafel Bijeenkomst gehouden met verschillende stakeholders. 


Het engagement heeft ertoe geleid dat issues zoals landrechten en het recht op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (Free, Prior & Informed Consent: FPIC) bij het bedrijf op de agenda staan, zowel op hoofdkantoorniveau als op lokaal niveau. Op beide niveaus is erkend dat FPIC gerespecteerd moet worden. Het bedrijf is bereid om met vakbond CNV Internationaal de dialoog aan te gaan over het werk dat wordt uitbesteed en over de arbeidsrechten van werknemers die op subcontracted basis werken. De signalen vanuit lokaal niveau lijken echter nog strijdig met de officiële positie van het bedrijf. De partijen die bij het engagementtraject betrokken zijn, blijven de casus monitoren om gezamenlijk druk te kunnen blijven uitoefenen.


Geleerde lessen:

 • Deel informatie over het engagement met assetmanagers en engagementproviders om de gezamenlijke invloed te vergroten.
 • Vraag assetmanagers, engagementproviders en/of fiduciair managers naar hun aanpak rond stakeholderconsultatie: hoe en wanneer leggen zij contact met ngo’s en vakbonden, hoe delen zij informatie? Werk samen aan het integreren van de gezichtspunten van stakeholders.
 • Verken hoe bestaande informatiestromen verbeterd kunnen worden met informatie van ngo’s en vakbonden, en hoe in de toekomst structureel informatie kan worden uitgewisseld.
 • Maak gebruik van verschillende methoden en instrumenten in het engagementproces.


Casus palmolie

De casus palmolie richtte zich op een palmolie-verwerkend consumentenbedrijf en een palmolieleverancier. Doel van het engagementtraject was om bij te dragen aan de verduurzaming van de palmolieproductie. De problemen in de palmoliesector draaien vooral om arbeids- en mensenrechten, leefbare lonen en de noodzaak om standaarden voor kleine boeren op te nemen, zoals de RSPO-certificering (Round table on Sustainable Palm Oil). 


De samenwerking binnen het engagementtraject leverde onder meer de volgende meerwaarde op:

 • Een multi-stakeholder initiatief levert informatie op vanuit verschillende perspectieven.
 • Kritische inzichten uit de praktijk (bijvoorbeeld rapportages) voegen waarde toe aan de samenwerking.
 • Informatie van de lokale vakbond verrijkt het perspectief op de lokale situatie en leidt tot meer specifieke engagementvragen.


Geleerde lessen:

 • Invloed hebben als aandeelhouder is geen garantie voor succes: de beleggers waren over het algemeen ontevreden met de vorderingen van de leverancier.
 • Ondanks dat er veel moeite in is gestoken, bleef het begrip van elkaars rol beperkt. Met onvoldoende begrip van elkaars kennis en perspectief heeft een multi-stakeholder benadering weinig kans van slagen.


Casus platformeconomie

De casus platformeconomie richtte zich op een groot multinationaal bedrijf dat online producten verkoopt. Over dit bedrijf worden veel misstanden rond arbeidsrechten in de distributiecentra gemeld. De casus richtte zich op vakbondsvrijheid bij een Duitse vestiging van het bedrijf.


Geleerde lessen:

 • Vakbondsvrijheid is een belangrijk thema binnen verantwoord beleggen en zeer actueel binnen de opkomende platformeconomie.
 • Samenwerking met vakbonden en experts op het gebied van vakbondsvrijheid helpt om geïnformeerd engagement op dit onderwerp aan te gaan. Bedrijven rapporteren vaak wel over hun beleid, maar niet over of ze ook in de praktijk vakbondsvrijheid respecteren in de landen waar ze actief zijn.
 • Denk als pensioenfonds na over het koppelen van het stembeleid met engagement en het zelf indienen van resoluties. Juist bij bedrijven die niet responsief zijn en waarbij druk nodig is.Casus micamijnen

De casus richtte zich op de winning van mica in informele mijnen in India en Madagaskar en in het bijzonder op het risico op kinderarbeid. Mica is een vrij onbekend mineraal, maar wordt in veel industrieën gebruikt, vooral in de elektronicasector. De casus richtte zich op een autofabrikant en een toeleverancier. Het resultaat van het engagementtraject is dat er meer bewustzijn is ontstaan over de risico’s op kinderarbeid in micamijnen. De betrokken autofabrikant is toegetreden tot het Responsible Mica Initiative en besteedt veel meer aandacht aan de inkoop van mica. 


Geleerde lessen:

 • Wees je ervan bewust dat sommige problemen diep in de toeleveringsketen verborgen zitten.
 • Kies een onderwerp dat een sterke relevantie heeft bij het aangaan van een dialoog.
 • Selecteer bedrijven die strategisch goed gepositioneerd zijn in de toeleveringsketen.
 • Kies voor een benadering met meerdere belanghebbenden en maak gebruik van elkaars netwerk en expertise.
 • Wees creatief in het uitoefenen van invloed in een dialoog. Engagementgesprekken komen van twee kanten.
 • Deel de kennis en geleerde lessen binnen je netwerk.
Casus big tech

De casus big tech richtte zich op het risico van digitale schending van mensenrechten bij een big tech-bedrijf. Het engagement had als doel dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid zou nemen op het gebied van mensenrechten en due diligence. Omdat het in de praktijk heel moeilijk blijkt te zijn om met deze grote bedrijven in dialoog te komen, was een aanvullend doel om de pensioenfondsen van handvatten te voorzien voor het omgaan met beleggingen in (tech-)bedrijven waarmee niet of nauwelijks engagement mogelijk is.


Geleerde lessen:

 • Betrek naast de informatie die het (tech)bedrijf zelf publiceert meerdere bronnen in het onderzoek naar sector- en bedrijfsspecifieke risico’s.
 • Stel een duidelijke engagementstrategie vast.
 • Formuleer een duidelijke boodschap en/of vraag richting het bedrijf.

Casus biodiversiteit

De casus biodiversiteit was de enige casus in het diepe spoor die niet primair de focus legde bij sociale risico’s maar bij milieurisico’s. De casus richtte zich op de impact van sojateelt op ontbossing in Brazilië en linkt deze aan de vraag naar soja voor vlees- en zuivelproductie in Europa. De casus biodiversiteit is begin 2021 opgezet vanuit het Convenant IMVB Verzekeringssector. Halverwege dat jaar is de samenwerking gezocht met het pensioenconvenant. Het engagementtraject richtte zich op een grote beursgenoteerde retailer met bedrijfsactiviteiten wereldwijd, met als doel commitment te bereiken op de volgende doelen: 

 • Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten in de schappen in 2030, met een transitiepad en bijbehorende tussendoelen.
 • Wegnemen van perverse prijsprikkels waardoor plantaardige producten aantrekkelijker worden ten opzichte van dierlijke producten met een grote(re) negatieve impact.
 • Inzet van marketingbudgetten en schapruimte ten gunste van plantaardig en duurzaam.


Geleerde lessen:

 • Biodiversiteit is een omvangrijk onderwerp; dit brengt zowel kansen als risico’s met zich mee.
 • Goede onderlinge samenwerking geeft een sterk signaal naar een bedrijf.
 • De samenwerking tussen partijen droeg bij aan een goede voorbereiding van de gesprekken.Casus 2 Palmolie


In de tweede casus richten partijen zich op de waardeketen van palmolie. De casus betreft een multinationaal, beursgenoteerd bedrijf dat een grote afnemer is van palmolie en een producent hiervan. Issues in deze sector zijn mensenrechten en arbeidsrechten, zoals landrechten, vrijheid van vereniging, lage lonen, gezondheid en veiligheid, dwangarbeid, genderdiscriminatie en kinderarbeid. Partijen werken op dit moment aan een plan om hun gezamenlijke kennis te bundelen en in te zetten gedurende het engagement. De behandeling van deze casus is dus nog in een beginstadium.