Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Reflectie en vooruitblik

Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen komt in september 2023 met een eindevaluatie waarin de geleerde lessen en bereikte resultaten op een rij worden gezet. Intussen werkt een commissie aan afspraken over de voortzetting van de samenwerking na het convenant.


Op 25 mei 2023 heeft de FNV kenbaar gemaakt per direct uit het IMVO Convenant Voedingsmiddelen te stappen vanwege “het gebrek aan beweging van de brancheorganisaties FNLI en CBL en het niet nemen van hun verantwoordelijkheid als ondertekenaars”. De overige partijen hebben van dit besluit kennisgenomen. CBL liet weten dat het project dat met FNV is opgezet om de omstandigheden van de Italiaanse tomatenketen te verbeteren een belangrijk initiatief is geweest en dat CBL prettig met FNV heeft samengewerkt. FNLI zei verrast te zijn door het besluit van FNV, ook omdat het convenant met de eindevaluatie bezig is en eind juni afloopt. De convenantspartijen vinden het teleurstellend dat de FNV door haar vertrek geen bijdrage levert aan die eindevaluatie.


De convenantspartijen blijven samenwerking als relevant zien om stappen te zetten op het gebied van due diligence. De verkenning naar de vorm en samenstelling van toekomstige samenwerking wordt na afloop van het convenant voortgezet. De voortzetting hangt mede af van de behoefte aan samenwerking, de onderlinge relaties, de aankomende Europese en Nederlandse wetgeving en de beschikbare subsidieinstrumenten.


De partijen vinden het van belang dat de instrumenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, toegankelijk blijven. Deze instrumenten bieden bedrijven ook na de convenantsperiode handvatten voor hun due diligence. Over de manier waarop deze instrumenten toegankelijk blijven, zijn de betrokken partijen in overleg.


De partijen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Local Expert Network zijn voornemens dit netwerk verder te professionaliseren. Hiervoor loopt momenteel een verkenning, die wordt gecoördineerd door de SER. Het netwerk kan een cruciale rol vervullen als bedrijven door Europese en Nederlandse wetgeving verplicht worden om IMVO-beleid uit te voeren. Het idee is om een digitaal platform te ontwikkelen waar bedrijven en lokale experts elkaar kunnen vinden. Dit platform voorziet ook in een databank van risicoassessments, om uitwisseling en verdieping van kennis mogelijk te maken. Op die manier wordt gewerkt aan professionalisering van het netwerk en aan verdieping van de kennis van lokale experts. Mogelijk kunnen naast de voedingsmiddelensector ook andere sectoren bij het netwerk aanhaken.


Op dit moment wordt er gewerkt aan nationale en Europese IMVO-wetgeving. De definitieve inhoud staat nog niet vast. Het kabinet zet zich in voor wetgeving die in lijn is met de OESO-richtlijnen en de leidende VN-principes (UNGP’s). De IMVO-convenanten hebben de afgelopen jaren laten zien dat voor bedrijven (zeker mkb-bedrijven) kennis en ondersteuning om due diligence-beleid te ontwikkelen en te implementeren van nut is en dat zij stap voor stap vorm geven aan hun due diligence beleid. Ook is duidelijk geworden dat bedrijven door samen te werken hun impact in de keten kunnen vergroten. Samenwerking met andere bedrijven, vakbonden, maatschappelijke partijen en de overheid draagt bij aan het op gang brengen van beweging waardoor negatieve impacts worden aangepakt en slachtoffers genoegdoening kunnen krijgen. Bedrijven leren van elkaar en zien wat ketenverduurzaming teweeg kan brengen.

Anneloes Hodes

beleidsadviseur duurzaamheid FNLI

“De aandacht voor IMVO is het afgelopen jaar absoluut toegenomen. Dat heeft te maken met verwachte IMVO-wetgeving, maar ook met hoe de wereld erbij staat. De klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne en het coronavirus hebben alle kwetsbaarheden en afhankelijkheden blootgelegd. Internationale waardenketens blijken heel gevoelig te zijn.”

LEES VERDER

IMVO-wetgeving blijft samengaan met sectorale samenwerking

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn partij bij het convenant en bewaken samen met de andere partijen de doelstellingen. In 2019 zijn het IMVO-beleid en de IMVO-convenanten geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe IMVO-beleidsnota ‘Van voorlichten tot verplichten' (oktober 2020). Daarin staat dat de overheid inzet op een doordachte mix aan IMVO-maatregelen, met als kernelement wetgeving. Op Nederlands en Europees niveau wordt inmiddels hard gewerkt aan IMVO-wetgeving voor bedrijven die internationaal zakendoen. Hieronder een overzicht van wetten en richtlijnen die in aantocht zijn. Daarnaast blijft de overheid inzetten op het stimuleren van sectorale samenwerking.

LEES VERDER

Eva Smulders

IMVO Coördinator CNV Internationaal

“Wij hebben als CNV de taak op ons genomen om te onderzoeken hoe we het Local Expert Network voor de toekomst kunnen verankeren. Maar het gaat pas echt werken als bedrijven er de waarde van inzien en de inzet van het Local Expert Network daadwerkelijk benutten.”

LEES VERDER

Dieneke de Groot

coördinator Cordaid

“Het wordt spannend of het netwerk in 2023 al sterk genoeg is om zonder het convenant door te blijven gaan. Toch ben ik ervan overtuigd dat de kennis over due diligence die we hebben overgedragen aan lokale experts in Afrika, Latijns-Amerika en Azië iets goeds oplevert.”

LEES VERDER