Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Samenwerking | 4 actielijnen

Een convenant draait om samenwerking tussen bedrijven onderling en met andere partijen: de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. De samenwerking binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen richt zich op vier actielijnen: due diligence support, impactprojecten, toegang tot herstel en kennissessies. Wat is er in het vijfde convenantsjaar bereikt?

Actielijn 1

Due diligence support

Het convenant ondersteunt bedrijven in hun due diligence proces. De werkgroep due diligence support heeft hiervoor de afgelopen jaren verschillende instrumenten ontwikkeld, waaronder de online IMVO self-assessment tool, een Heat map om risico’s te prioriteren en het IMVO-stappenplan. In het laatste jaar zijn hier nog nieuwe instrumenten aan toegevoegd: een risicomatrix en een flyer met vragen om een gesprek over vakbondsvrijheid en sociale dialoog op gang te brengen. Verder begint het Local Expert Network steeds meer vorm te krijgen.

Self-assessment tool

De online self-assessment tool bestaat uit een uitgebreide vragenlijst voor het grootbedrijf en een kortere, interactieve versie voor het mkb. De online self-assessment tool is dit jaar voor de derde keer ingezet. De bijbehorende kennisbank wordt actueel gehouden met nieuwe publicaties, factsheets en relevante kennissessies. Deze documenten en links zijn ook te downloaden via de convenantswebsite. De FNLI, SER en KNSV bespreken na afloop van het convenant of het online-self assessment wordt voortgezet en in welke vorm.


Risicomatrix

Een nieuw instrument om het due diligence proces te ondersteunen, is de risicomatrix, ontwikkeld door CNV Internationaal. Op basis van de gegevens uit de self-assessment tool zijn de belangrijkste producten en landen van herkomst geïdentificeerd. De risicomatrix geeft aan welke risico’s aan de orde zijn en hoe ernstig die zijn. De risico’s zijn geclassificeerd op basis van informatie uit openbare internationale bronnen, onder meer van de Verenigde Naties en Unicef. De risicomatrix helpt bedrijven om de algemene risico’s in de landen van herkomst van producten in kaart te brengen en gerichter op onderzoek te gaan in hun ketens. CNV Internationaal blijft de risicomatrix ook na het convenant onderhouden en mede op basis van de ervaringen van de gebruikers verbeteren. De matrix wordt gekoppeld aan de kennisbank bij het online self-assessment.


Professionalisering Local Expert Network

Het Local Expert Network (LEN) breidt zich verder uit. Inmiddels zijn zo’n 60 mensen opgeleid tot risicobeoordelingsexperts, tien meer dan in het vierde convenantsjaar. Het netwerk begon in West-Afrika, Oost-Afrika, Azië en Latijns-Amerika, in 2023 is hier de MENA-regio bijgekomen: het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De FNV heeft voor deze regio in Marokko een tweedaagse training gehouden.


Op verzoek van de lokale experts zijn er ook twee verdiepende webinars gehouden. De eerste (31 mei) ging over de aankomende IMVO-wetgeving in Europa en Nederland en de consequenties daarvan voor verschillende stakeholders. De webinar werd twee keer gegeven in verschillende tijdzones en trok in totaal 36 deelnemers. De tweede webinar (21 juni) stond in het teken van Access to Remedy/ risicoprioritering en hoe daarover op een betekenisvolle manier met stakeholders kan worden gesproken. Hierbij waren 31 deelnemers aanwezig. Ook deze webinar werd in twee tijdzones gegeven. Eerdere webinars over Human Rights Due Diligence, risicomanagement en specifieke risico’s zijn terug te zien op de website van het convenant.


Als vervolg op de Due Diligence Roadshow in het vierde convenantsjaar, wordt in juli een online event gehouden, met als doel de samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en lokale experts op gang te brengen en elkaar beter te leren kennen. Het is efficiënter en effectiever om lokale experts in te schakelen voor het onderzoek naar risico’s op productielocaties dan om vanuit Nederland experts te sturen. Zie ook het artikel in SERmagazine Zicht op.


Het LEN is een initiatief van alle maatschappelijke organisaties in het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, gefinancierd door het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) en Sectorale Samenwerking IMVO (SESAM, pijler 2) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De maatschappelijke organisaties verkennen momenteel hoe het LEN na afloop van het convenant kan worden voortgezet. Deze verkenningen worden gecoördineerd door de SER.


Flyer met vragen over vakbondsvrijheid en sociale dialoog

Om de rechten van werkenden in de agrifoodsector te respecteren, zijn vakbondsvrijheid en sociale dialoog essentieel. Zicht krijgen op de mensenrechtensituatie in productieketens begint met het stellen van de juiste vragen. CNV Internationaal, FNV en Global March Against Child Labour hebben hiervoor samen met Fairtrade een flyer ontwikkeld. De flyer bevat concrete vragen die handelaren, inkopers en retailers kunnen stellen aan hun leveranciers.

Eric Baute


R&D&Q-manager Iglo Nederland

“Het assessment laat zien waar we als bedrijf staan en wat er nog te verbeteren valt. Dat is belangrijk om te weten. Onze deelname aan het convenant is vrijwillig, maar als er straks wetgeving van kracht wordt, dan moeten we laten zien dat we aan de eisen voldoen. En zelfs als we daaraan voldoen, blijft er nog veel te verbeteren in de ketens, daar ben ik van overtuigd.”LEES VERDER

Actielijn 2

Impactprojecten

In het vijfde convenantsjaar werkten de convenantspartijen aan de volgende lopende en nieuwe projecten.

  • Risico-assessment Arabische gom

Tijdens de IMVO-Roadshow in 2022 is naar aanleiding van een gesprek tussen een Nederlandse zoetwarenfabrikant en de FNV een samenwerking ontstaan met als doel een risicoanalyse te maken van de productie van Arabische gom in Soedan. Daarbij wordt samengewerkt met een lokale partner: een sociale onderneming die goede connecties in de regio heeft. Aan de hand van de risicoanalyse wordt vastgesteld wat de grootste risico’s zijn en hoe die kunnen worden aangepakt. Bij dit initiatief kunnen zich ook andere bedrijven uit de branche aansluiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de FNLI. Vanwege de oorlog in Soedan is de afronding van het rapport uitgesteld. Daarna zal deze samenwerking worden voortgezet.


  • Risico-assessment rijst

Global March Against Child Labour en CNV Internationaal hebben het initiatief genomen voor een risico-assessment voor rijst uit Cambodja. Cambodja wordt een steeds belangrijker productieland van rijst. De industrie is hier nog volop in ontwikkeling. Het doel van dit human rights impact assessment is inzicht krijgen in de uitdagingen voor rijst-producerende gemeenschappen. Het rapport identificeert enkele prioritaire risico’s: kinderarbeid, dwangarbeid en mensenhandel. Deze risico’s zijn gerelateerd met onveilige migratie en onvoldoende inkomen. De start van de pilot werd bemoeilijkt doordat de betrokken risicobeoordelingsexperts niet uit Cambodja zelf afkomstig waren, maar uit Vietnam. Het duurde lang voordat de Cambodjaanse overheid toestemming gaf om de experts toe te laten. Dit bevestigt het belang om met lokale experts te werken en daarmee om het Local Expert Netwerk verder uit te breiden.


Het Sustainable Rice Platform heeft het afgelopen jaar een risicoanalyse gemaakt van rijst uit India. De resultaten van deze analyse, gecombineerd met de risicoanalyse in Cambodja, worden in juli tijdens een webinar met geïnteresseerden (convenants)partijen gedeeld.


  • Kurkuma-project India

Specerijenfabrikanten Nedspice en Fuchs Gruppe werken samen met Woord en Daad en Job Booster aan een project gericht op leefbaar loon voor kurkumaboeren in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Woord en Daad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project. Job Booster, de Indiase partner van Woord en Daad, doet het bureau- en veldonderzoek en houdt daarvoor interviews met 400 lokale kurkuma-boeren. Daarbij wordt ook gekeken naar de relatie tussen de sociaal-economische situatie van boeren en de risico’s genderongelijkheid en kinderarbeid. Op basis van de uitkomsten worden in de periode 2024-2026 concrete acties ondernomen om toe te werken naar een leefbaar inkomen voor kurkumatelers. Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Verantwoord Ondernemen van RVO.


  • Cashew-/ketenverduurzamingstraject

De brancheverenigingen CBL, FNLI en een aantal van hun leden hebben samen met CNV Internationaal, Woord & Daad en Cordaid onder leiding van de convenantsvoorzitter een gezamenlijke visie ontwikkeld op de verduurzaming van de cashew-keten, als voorbeeld van een Due Diligence Framework for Action. Dit framework kan ook in andere ketens worden gebruikt. In het framework zijn de stappen van het due diligence proces gevolgd om alle risico’s en onderliggende oorzaken in beeld te brengen. Vervolgens is een aanpak ontworpen om de risico’s aan te pakken. De doelstelling van de betrokken partijen is om in de hele keten alleen nog duurzame cashew te produceren, in te kopen en te verwerken. De volgende stap: daadwerkelijk actie ondernemen om de keten te verduurzamen, is nog niet genomen. De bedrijven zijn hierbij aan zet.


  • Tomatenproject Zuid-Italië

Het Tomatenproject, een samenwerking tussen CBL en FNV, heeft als doel ernstige risico’s in de productieketen van ingeblikte tomaten uit Zuid-Italië te onderzoeken en aan te pakken. Op basis van het onderzoek naar de misstanden heeft het CBL in 2022 een Actieplan opgesteld. Dit plan omvatte onder meer een verkenning van andere initiatieven in Zuid-Italië om uitbuiting en illegale arbeid tegen te gaan, betere verankering van geïdentificeerde risico’s in bestaande standaarden, beleid en analyses, en een gezamenlijk onderzoek op Nederlands en Europees niveau naar mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden in de keten te verbeteren. In nauw overleg met GlobalGAP, het initiatief van Europese supermarkten voor Good Agricultural Practices, wordt de GRASP-module (de risicobeoordeling op sociale praktijk) uitgebreid met medewerkersinterviews. Individuele supermarkten hebben daarnaast eigen actieplannen opgezet en uitgevoerd. Zo hebben verschillende partijen hun keten nader onderzocht, hun inkoopeisen aangescherpt en worden pilots opgestart om de impact van de nieuwe certificeringseisen te evalueren. De actieplannen worden ondersteund door andere partners in het IMVO-convenant Voedingsmiddelen.


Volgens de FNV is er een gebrek aan beweging van de brancheorganisaties en individuele bedrijven betreffende de uitvoering van de actieplannen. Uit onvrede daarover heeft de vakbond in mei 2023 besloten uit het convenant te stappen. CBL, de individuele supermarkten, en FNLI zetten het tomatenproject onverminderd voort. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan daarbij ondersteunen indien gewenst. Zo was er op 30 mei een voortgangsoverleg over het voorgezette gezamenlijke actieplan voor de aanpak van de migratieproblematiek rond de tomatenteelt uit het Middellandse Zeegebied.


  • Leefbaar loon-bananenproject

In het derde jaar van het Leefbaar loon-bananencommitmentAnchorAnchorAnchorAnchor is bijna 90 procent van de totale Nederlandse bananeninkoop door supermarkten in kaart gebracht. Het aantal bananenplantages dat meedeed aan de monitoring steeg van 217 in het tweede projectjaar naar 332 in het derde jaar. De Nederlandse supermarkten kopen 14 procent in van de totale bananenproductie van deze plantages. Het onderzoek gaat door totdat 100 procent van de bananeninkoop door Nederlandse supermarkten in beeld is gebracht.


Van de 332 geanalyseerde plantages hebben er 223 geen leefbaar-loon gat, 109 hebben dit wel. Het gemiddelde verschil tussen het huidige loon en het leefbaar loon is 15 procent. Het loon-gat is berekend met de Salary Matrix-tool van IDH. Door supermarkten, IDH en CBL wordt gezamenlijk aan passende oplossingen gewerkt om het gat te dichten.


Het doel van het leefbaar loon-bananenproject is om het gat tussen betaald loon en leefbaar loon inzichtelijk te maken en in 2025 voor 75 procent te dichten, zodat arbeiders op bananenplantages hun gezinnen kunnen onderhouden en in staat zijn hun kinderen naar school te laten gaan. Het ‘Leefbaar Loon Bananencommitment’ is in 2019 ondertekend door CBL, veertien Nederlandse supermarkten en IDH. Zie de CBL-infographic 2023AnchorAnchor.

Kees Knulst en Jacob van der Duijn Schouten


Politiek adviseurs Woord en Daad

Als ontwikkelingsorganisatie richten wij ons graag op concrete projecten. Zo hebben wij vorig jaar een verkenning gedaan voor een cashew-project in West-Afrika en Azië. Convenantsvoorzitter Ewald Wermuth nam daarop dit jaar het initiatief om samen met een aantal convenantspartijen tot een visie te komen op de verduurzaming van de cashewketen.”LEES VERDER

Marloes Bruin


Sustainability manager Albert Heijn

“Samen met Superunie, onze leverancier Fyffes en Rainforest Alliance zijn wij een onderzoek gestart om concrete oplossingen te vinden. De inzichten die wij hierbij opdoen, delen we met IDH, zodat die deze kennis ook weer kan helpen verspreiden naar anderen en andere projecten. Het gaat nu om bananen, maar straks mogelijk ook om producten als ananas, thee of rozen.”LEES VERDER

Jan Gilhuis


Senior programmamanager IDH

“Als bedrijven gezamenlijk inzetten op leefbaar loon, komt er een eind aan de concurrentie op lonen. Leefbaar loon moet de ondergrens zijn. Geen enkel bedrijf moet daar onder willen zitten. We zijn hiermee begonnen in de bananensector, maar het geldt natuurlijk ook voor alle andere sectoren.”

LEES VERDER

Vivian Vaessen en Jos Hendriks

Beleidsmedewerkers FNV

Het feit dat we in dit project vanaf het begin samen zijn opgetrokken, en zowel CBL als FNV het onderzoek zelf hebben gefinancierd, heeft zeker geholpen. Het heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht en tot meer begrip geleid. We hebben hetzelfde doel voor ogen: goede arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen voor de werknemers in het begin van de keten.”

LEES VERDER

Actielijn 3

Toegang tot herstel

Toegang tot herstel houdt in dat belanghebbenden misstanden in de keten kunnen melden en hiervoor genoegdoening krijgen van het bedrijf dat een misstand heeft veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen.

  • Acces to Remedy project

De SER en FNV werken in overleg met CBL aan een pilotproject voor een klachtenmechanisme. Deze pilot richt zich in eerste instantie op de rijstproductie in India. Doel is om een toegankelijk, legitiem, transparant en effectief klachtenmechanisme op te zetten. Naast het CBL en de supermarkten, kunnen ook andere bedrijven en brancheorganisaties bij de pilot aanhaken. Het klachtenmechanisme wordt belegd bij een organisatie die experts uitstuurt om klachten op locatie te onderzoeken. De bedrijven die bij de pilot zijn betrokken, worden geïnformeerd over klachten die hun producenten of leveranciers aangaan, zodat zij gezamenlijk invloed kunnen aanwenden om misstanden recht te zetten.

Jennifer Muller 


Manager duurzaamheid CBL

“Het is ingewikkeld en niet efficiënt om als bedrijf in je eentje een klachtenmechanisme in te richten. Dat moet je als sector gezamenlijk doen en mogelijk zelfs sectoroverstijgend. Daarom is het belangrijk dat er aan een pilot wordt gewerkt.”LEES VERDER

Actielijn 4

Kennissessies

Het convenant organiseert kennissessies, trainingen en intervisiebijeenkomsten om de leden van de brancheorganisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van IMVO-risicomanagement. Deze kennissessies worden zowel door de branches als het SER-secretariaat georganiseerd, in samenwerking met ngo’s en vakbonden.

  • Due Diligence Roadshow Amsterdam en Utrecht

Als vervolg op de succesvolle Due Diligence Roadshow die de SER in 2022 samen met de maatschappelijke organisaties heeft gehouden, waren er in het vijfde convenantsjaar twee tweedaagse due diligence trainingen in Amsterdamen Utrecht, deze vonden in november en december plaats. Deelnemers waren vertegenwoordigers van bedrijven uit de voedingsmiddelensector. Ook waren er vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, brancheverenigingen en overheden aanwezig die hun kennis en ervaringen deelden. In de training worden de belangrijkste aspecten van IMVO, de internationale OESO-richtlijnen en leidende VN-principes (UNGP’s) stap voor stap uitgelegd. De nadruk ligt op de toepassing in de praktijk. Er is ruimte om best practices te delen en in te zoomen op specifieke risico’s als kinderarbeid, sociale dialoog en vrijheid van vakvereniging.


  • Terugkomdag Due Diligence Roadshow

De Due Diligence Roadshow heeft op 12 april 2023 een vervolg gekregen met een Terugkomdag Due Diligence Roadshow, bedoeld voor mensen die actief bezig zijn met due diligence in hun bedrijf. De roadshows in 2022 trokken in totaal 89 deelnemers, meer dan de helft hiervan (55 deelnemers) kwam ook naar de terugkomdag. De training ging dieper in op de implementatie van OESO-richtlijnen in beleid en bedrijfsprocessen, de prioritering van risico’s, de toegang tot herstel en een betekenisvolle dialoog met belanghebbenden. Doel was om deelnemers door kennis en ervaringen te inspireren en handvatten te geven voor een verdiepingsslag in hun ketens. De terugkomdag werd als nuttig beschouwd, omdat die zowel interactief als praktijkgericht was. Er bleek behoefte aan vervolgbijeenkomsten om dieper in te gaan op onderdelen van due diligence en de aankomende duurzaamheidswetgeving en om met sectorgenoten ervaringen uit te wisselen.


  • Webinar ontbossing

De Europese Unie heeft de invoer van producten die bijdragen aan ontbossing en bosdegradatie vanaf mei 2023 verboden, met het oog op de mondiale klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Dit betreft rundvee, palmolie, soja, cacao, koffie, rubber en hout en daarvan afgeleide producten zoals leer, chocolade en meubels. Bedrijven moeten door middel van een verklaring kunnen aantonen dat producten die zij op de Europese markt brengen vrij zijn van ontbossing. Het ministerie van LNV, FNLI, Koffie & Thee Nederland, de Vereniging voor de Bakkerij, de Zoetwarenindustrie en de SER organiseerden op 20 maart 2023 een webinar om de ontbossingsverordening en de consequenties daarvan voor bedrijven in de voedingsmiddelensector toe te lichten. Het webinar werd door 140 deelnemers gevolgd.


Renée van den Elsen


Adviseur duurzaamheid en communicatie Nedspice

“Omdat wij direct contact hebben met de boeren in ons NFPP-programma, kunnen wij voorkomende risico’s gemakkelijker identificeren en aanpakken. Voor indirecte supply chains ligt dit anders. In dat verband kan ik ieder bedrijf met internationale waardenketens aanraden om deel te nemen aan een bijeenkomst in de Due Diligence Roadshow, georganiseerd door de SER. Tijdens de training worden verschillende value chains onder de loep genomen en krijg je praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt.”LEES VERDER