Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Resultaten op hoofdlijnen

Wat heeft het vijfde convenantsjaar opgeleverd? De resultaten van de actielijnen en de monitoring in hoofdlijnen samengevat. De rapportageperiode loopt van november 2022 tot juni 2023.

Resultaat actielijnen

Due diligence support | De IMVO self-assessment tool is er in twee versies: een uitgebreide vragenlijst voor het grootbedrijf en een verkorte, interactieve scan voor het mkb. Bedrijven die de scan invullen, ontvangen automatisch een advies op maat voor de volgende stap in hun due diligence proces. Ook geeft de tool inzicht in de voortgang van een branche als geheel. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van het door het convenant opgerichte Local Expert Network: een netwerk van experts in West-Afrika, Oost-Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio). Dit netwerk bestaat uit mensen die zijn opgeleid tot risicobeoordelingsexperts voor de agrofoodsector. Zij leveren een bijdrage aan de zes stappen van due diligence door risico’s verder uit te diepen, de dialoog met stakeholders te faciliteren en mee te denken over de juiste prioritering van risico’s en de juiste remedie. Het netwerk is het afgelopen jaar verder uitgebouwd, ook hebben de experts hun kennis verdiept.


Voortgang impactprojecten


  • Risico-assessment Arabische gom

Een zoetwarenfabrikant en de FNV hebben samen met een lokale partner een risicoanalyse gemaakt van de productie van Arabische gom in Soedan, met als doel de belangrijkste risico’s aan te pakken. Ook andere bedrijven uit de branche kunnen zich aansluiten. 


  • Risico-assessment rijst

Het rapport over de risico’s van de rijstproductie in Cambodja is afgerond, in juli houden het Sustainable Rice Platform en CBL een gemeenschappelijk webinar om de resultaten vanuit Cambodja en India te delen met supermarkten en andere bedrijven in de rijstsector.


  • Cashew-ketenverduurzamingstraject

De brancheverenigingen CBL en FNLI en enkele van hun leden hebben samen met CNV Internationaal, Woord & Daad en Cordaid onder begeleiding van de convenantsvoorzitter een Due Diligence Framework for Action opgesteld voor verduurzaming van de cashew-keten. Het framework omvat de risico’s in de keten, de onderliggende oorzaken en manieren om die aan te pakken. Het framework kan ook worden gebruikt bij de aanpak van andere risicovolle ketens. 


  • Kurkuma-leefbaar loon project

Specerijenfabrikanten Nedspice en Fuchs Gruppe zijn samen met Woord en Daad en de Indiase partner Job Booster gestart met een project gericht op leefbaar loon voor kurkumaboeren in Andhra Pradesh.


  • Leefbaar loon-bananenproject

Bijna 90 procent van de totale inkoop van Nederlandse supermarkten van bananen is in kaart gebracht. Van de 332 geanalyseerde plantages hebben er 223 geen leefbaar-loon gat, 109 hebben dit wel. Het gemiddelde verschil tussen het huidige loon en het leefbaar loon is 15 procent.


  • Tomatenproject

Het Actieplan dat het CBL in 2022 heeft opgesteld, is in uitvoering gegaan. Ook voerden de individuele supermarkten eigen actieplannen uit. Volgens de FNV is er een gebrek aan beweging betreffende de uitvoering van de actieplannen. Uit onvrede over de voortgang is de vakbond in mei 2023 uit het convenant gestapt. De supermarkten zetten hun actieplannen onverminderd voort. 


Toegang tot herstel 


  • Project Acces to Remedy

Door de FNV, CBL en de SER wordt gewerkt aan een pilotproject voor een klachtenmechanisme. Doel is om een toegankelijk, legitiem, transparant en effectief klachtenmechanisme op te zetten voor de rijstproductie in India. Naast het CBL en de supermarkten kunnen ook andere bedrijven en branches in de voedingsmiddelenindustrie aanhaken. 


Kennissessies 


  • Webinar ontbossingsverordening

De Europese Unie verbiedt vanaf mei 2023 de invoer van producten die bijdragen aan ontbossing en bosdegradatie. Op 20 maart 2023 organiseerden het ministerie van LNV, FNLI, Koffie & Thee Nederland, de Vereniging voor de Bakkerij, de Zoetwarenindustrie en de SER een webinar om deze verordening en de consequenties daarvan voor bedrijven in de voedingsmiddelensector toe te lichten. Het webinar werd door 140 deelnemers gevolgd. 


  • Roadshows in Amsterdam en Utrecht

In het vijfde convenantjaar werden opnieuw tweedaagse due diligence trainingen gehouden, deze keer in Amsterdam en Utrecht. Naast vertegenwoordigers van bedrijven, deden ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties mee. In de training worden de belangrijkste aspecten van IMVO uitgelegd. De nadruk ligt op de toepassing in de praktijk. 


  • Terugkomdag Due Diligence Roadshow

De Terugkomdag was bedoeld voor mensen die binnen hun bedrijf actief bezig zijn met due diligence. Er deden 55 deelnemers mee. De training ging dieper in op de implementatie van OESO-richtlijnen in beleid en bedrijfsprocessen, de prioritering van risico’s, de toegang tot herstel en een betekenisvolle dialoog met belanghebbenden.Resultaten monitoring CBL, FNLI en KNSV

In het vijfde convenantsjaar hebben 125 bedrijven in de voedingsmiddelensector meegedaan met de monitoring door het IMVO self-assessment in te vullen. In het vierde jaar waren dat er 156. De daling hangt samen met de korte uitvraagperiode: van november tot juni. De nieuwe uitvraag lag hierdoor dicht op de vorige. Voor 16 bedrijven was het de eerste keer dat zij het self-assessment invulden. De self-assessment brengt in beeld of en hoe bedrijven vorderen met de implementatie van IMVO-risicomanagement. De branches CBL, FNLI en KNSV rapporteren afzonderlijk en geaggregeerd over de uitkomsten. Zie het hoofdstuk Resultaten vijfde monitoring.

Stappen in due diligence
Due diligence, ook wel gepaste zorgvuldigheid genoemd, houdt in dat bedrijven de (potentiële) negatieve impact van hun handelen identificeren, voorkomen en herstellen én rapporteren over hoe zij met risico’s omgaan. De OESO heeft hiervoor een due diligence proces ontwikkeld (zie figuur 1). 

Figuur 1: Due diligence volgens de OESO-richtlijnen