Jaarrapportage 2019-2020 | December 2020 

Jaarrapportage 2019-2020

December 2020

Vooruitblik

In het derde convenantjaar ligt de focus op het in gang zetten en uitbreiden van concrete projecten, zodat de lessen daarvan steeds breder en in meer ketens kunnen worden toegepast.

De monitoringuitkomsten van het tweede convenantjaar geven duidelijk aan wat de aandachtspunten zijn en waar ondersteuning nodig is. Daarmee gaan we als convenant in het derde jaar gericht aan de slag, met zoveel mogelijk maatwerk per bedrijf. De brancheverenigingen blijven hun leden ondersteunen bij het uitvoeren van due diligence, in samenwerking met de andere convenantpartijen.

Meer concrete (collectieve) projecten

Alle partijen zijn zich ervan bewust dat er meer concrete collectieve projecten én individuele acties nodig zijn om echte impact in productielanden te bereiken. Maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid zijn graag bereid om de brancheverenigingen en individuele bedrijven te ondersteunen met hun kennis, expertise en netwerken.

Opzetten van extern klachtenmechanisme

Er is aandacht nodig voor het opzetten van een extern klachtenmechanisme per bedrijf, sector, land en/of keten voor benadeelden in productielanden. Doel is de toegang tot herstel bevorderen. Dit is een afspraak in het convenant, die nader moet worden uitgewerkt. Vakbonden en maatschappelijke organisaties willen zich samen met de brancheorganisaties verdiepen in het opzetten van een klachtenmechanisme, met aandacht voor het betrekken en trainen van lokale experts. In nauwe samenwerking met die experts kunnen geïdentificeerde risico’s en/of meldingen vanuit productielanden beter worden onderzocht, omdat lokale experts de context goed kennen en betere opvolging kunnen geven.


Acties tegen genderongelijkheid

Het uitwerken van gezamenlijke acties in het kader van genderongelijkheid staat opnieuw op de agenda. Doel is om bij bedrijven de implementatie van due diligence op een gender-responsieve manier te bevorderen.


Andere aandachtspunten voor het derde convenantjaar zijn:

  • Blijven werken aan de doelstelling dat alle direct of indirect bij de brancheorganisaties aangesloten bedrijven binnen de looptijd van het convenant IMVO-risicomanagement uitvoeren.

  • Uitwerken acties naar aanleiding van de evaluaties van het kabinet (Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT) en de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)).

  • Opvolgen van de aanbevelingen uit de mid-term review (MTR), begin 2021.

  • Onderzoek naar impact Covid-19 op de voedingsmiddelensector en mogelijke actiepunten.

  • Activiteiten in het kader van Due Diligence Support, zoals trainingen voor (MKB-)bedrijven.

  • Uitwerken aanvraag bij Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO): in minimaal 4 ketens grondig onderzoek doen naar mogelijke misstanden en de aanpak daarvan.

  • Opzetten en trainen van wereldwijd netwerk van lokale experts die ter plaatse onderzoek kunnen doen naar risico’s op mensenrechtenschendingen en klachten (toegang tot herstel).