Jaarrapportage 2019-2020 | December 2020 

Jaarrapportage 2019-2020

December 2020

Samenwerking

De kracht van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ligt in de samenwerking tussen branches, bedrijven, ngo’s, vakbonden en overheid. Een samenvatting van de resultaten van de samenwerking in het tweede convenantjaar.

Voortgang bijeenkomsten

De geplande grondstoffensessies van KNSV en FNLI zijn vanwege Covid-19 niet doorgegaan. In plaats daarvan zijn er in juni en juli 2020 webinars gehouden. FNLI heeft in samenwerking met MVO Nederland een webinar gehouden over due diligence in de praktijk. In deze webinar hebben ruim 40 deelnemers aan de hand van een praktijkvoorbeeld uitleg gekregen over hoe een onderneming de OESO-richtlijnen kan toepassen. Ook is er uitgebreid ingegaan op de vraag hoe bedrijven risico’s in de toeleveringsketen kunnen identificeren, prioriteren en aanpakken.


Daarnaast hebben de convenantpartijen in samenwerking met RVO een webinar gehouden over de mogelijkheden voor projectfinanciering binnen het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) en het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK). Aan de hand van vele voorbeelden hebben zo’n 60 deelnemers kennis gemaakt met mogelijke projectideeën, samenwerkingspartners en financieringsmogelijkheden voor projecten.

Activiteiten en resultaten werkgroepen

Het convenant kent vier werkgroepen die activiteiten ondernemen. Eén convenantpartij is verantwoordelijk voor een activiteit, andere partijen denken en werken mee om de activiteit vorm te geven. De activiteiten ondersteunen bedrijven om IMVO-risicomanagement goed in te vullen. Hieronder een greep uit de verschillende werkgroepen en activiteiten van het afgelopen jaar.


 • Werkgroep Due Diligence Support

  • De uitvoering van de mid-tem review (MTR) door een externe, onafhankelijke partij is in gang gezet. De focus ligt op de vraag hoe partijen de samenwerking met elkaar en met andere organisaties en bedrijven kunnen verbeteren om de impact van het convenant te vergroten. De lessen uit de evaluaties van het Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT) en de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) en de aanbevelingen van convenantpartijen en bedrijven worden in de MTR meegenomen en zo mogelijk geïntegreerd in de werkwijze van het convenant. De convenantpartijen zien uit naar de aanbevelingen die uit de evaluatie volgen.

  • Ondersteuning van het MKB met de MKB toolkit. Eén van de tools is de MKB Quickscan. Deze tool helpt MKB-bedrijven hun IMVO-risicomanagementprocessen te analyseren en in te richten volgens de OESO-richtlijnen.

  • Opstellen risicomatrix keten-locatie. De matrix is van belang om geïdentificeerde risico’s in ketens en op specifieke locaties in kaart te brengen, een prioritering aan te brengen en bedrijven samen te brengen om gezamenlijk risico’s aan te pakken.

  • Ontwikkelen van Human Rights Impact Assessment tool. De tool maakt het mogelijk om in te zoomen op een bepaalde keten in een bepaalde regio, met als doel risico’s op mensenrechtenschendingen te identificeren.

  • Samenwerking met andere convenanten en initiatieven. Veel risico’s kunnen alleen in samenwerking met andere partijen worden aangepakt.

  • Gender & Due Diligence – specifieke aandacht voor gendergelijkheid in productieketens. Het streven is om gendergelijkheid in het hele due diligence proces te integreren.


 • Werkgroep Projecten

  • Uitvoering van het Banana Retail Commitment on Living Wage (zie hoofdstuk ‘terugblik tweede jaar, deelrapportage CBL).

  • Verdiepend onderzoek naar de oogst van tomaten door migranten in Zuid-Italië, met als doel een gezamenlijk project te starten om deze misstand aan te pakken.

  • Aanpak collectieve hotspots en hoge risico’s in de keten.

  • Inventarisatie van andere initiatieven en specialisaties bij convenantpartijen.


 • Werkgroep Toegang tot Herstel

  • Verkennende gesprekken met externe partijen (certificeerders) over toegang tot herstel in de voedingsmiddelensector.


 • Werkgroep Monitoring, Communicatie en Rapportage

  • Volgen van de monitoring van bedrijven en verzorgen van de jaarrapportage.

  • Vereenvoudiging van de Self Assessment Tool in de vorm van een MKB Quickscan, zonder dat er een inhoudelijk verschil ontstaat.