Jaarrapportage 2019-2020 | December 2020 

Jaarrapportage 2019-2020

December 2020

Terugblik tweede jaar

Het aantal bedrijven dat bezig is met IMVO-risicomanagement én de Self Assessment Tool (SAT) heeft ingevuld, is in het tweede convenantjaar meer dan verdubbeld: van 48 respondenten afgelopen jaar naar circa 110 in 2020.

Uit de vergelijking tussen het eerste en tweede jaar blijkt dat er, ondanks Covid-19, vooruitgang is geboekt in de implementatie van due diligence processen. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker waar de aandachtspunten liggen voor de verdere implementatie van due diligence processen conform de OESO-richtlijnen, zowel per sector, keten als bedrijf. Deze aandachtspunten worden in de deelrapportages per brancheorganisatie toegelicht.


Binnen het convenant wordt met branches het gesprek gevoerd over de voortgang. Ngo’s en vakbonden bieden gericht en concreet ondersteuning door hun kennis en netwerken in te zetten voor het verder identificeren en adresseren van risico’s op schendingen van mensenrechten. Dit gebeurt ook in de vorm van projecten.


Grote verschillen tussen branches 
Doordat de drie brancheverenigingen FNLI, CBL en KNSV sterk van elkaar verschillen, is het niet mogelijk om de monitoringresultaten direct met elkaar te vergelijken. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen in ledental, maar ook in de complexiteit en structuur van de toeleveringsketens per branche, het aantal ketens waarmee bedrijven te maken hebben en de geografische spreiding van productielocaties. Iedere branche kent haar eigen specifieke uitdagingen en mogelijkheden. Dit vraagt van de convenantpartijen om hun ondersteuning aan te passen aan de behoeften per branche.

Tabel 1: Factsheet branches


Activiteiten en bijeenkomsten
Covid-19 heeft in de tweede helft van het tweede convenantjaar grote impact gehad op de hele voedingsmiddelensector en op de voortgang van het convenant. Veel bijeenkomsten zijn uitgesteld of geannuleerd of hebben online plaatsgevonden. De partijen hebben echter niet stil gezeten. In dit hoofdstuk benoemen we de activiteiten die hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 3 Samenwerking lichten we een aantal gezamenlijke activiteiten nader toe.  


De KNSV heeft onder meer online IMVO-bijeenkomsten georganiseerd om leden te informeren over de implementatie van due diligence in de bedrijfsstrategie. De FNLI is samen met andere convenantpartijen gestart om een MKB-toolkit te maken, met als doel MKB-bedrijven beter en gerichter te ondersteunen bij het inrichten en implementeren van hun due diligence processen. Het CBL heeft veel tijd besteed aan het Banana Living Wage-project. Daarnaast wordt er gewerkt aan een potentieel IMVO-project in de tomatenketen, met name gericht op de inzet van migrantenarbeid bij de oogst van tomaten in Zuid-Italië. 


De brancheverenigingen hebben op basis van de door hun leden ingevulde vragenlijsten eigen (geaggregeerde) deelrapportages opgesteld. Grote bedrijven hebben de uitgebreide Self Assessment Tool ingevuld, MKB-bedrijven de MKB Quickscan. Tabel 2 geeft voor beide tools de indeling op hoofdthema’s weer.


Tabel 2: Thema’s in self-assessment tools

Hieronder volgt per branchevereniging de samenvatting van de deelrapportages, met een link naar de volledige deelrapportage op de betreffende branche-website.