Jaarrapportage 2019

Februari 2020

Voorwoord

Het eerste jaar was een jaar om het convenant op de rit te krijgen en als partijen elkaars processen, werkwijzen en prioriteiten te leren kennen. Ook hebben we hard gewerkt aan de doelstellingen voor het eerste jaar en ik kan u met trots melden dat we die hebben gehaald.


Er is een monitoringtool ontwikkeld en een nulmeting uitgevoerd. Een onafhankelijke monitoringcommissie heeft de stand van zaken bij aanvang van het convenant in kaart gebracht. Op basis van deze nulmeting kunnen we de volgende jaren de voortgang meten.


We hebben een Instrumentarium ontwikkeld. Dit instrumentarium fungeert als hulpmiddel voor de pensioenfondsen bij de implementatie van het convenant in hun beleid en praktijk.


Er zijn twee cases geselecteerd. Het gaat om twee multinationale, beursgenoteerde bedrijven. De eerste casus is gericht op een mijnbouwbedrijf, de tweede op een palmolieafnemer en een producent. Het doel is om die cases te onderzoeken en als convenantspartijen samen een strategie te bepalen om het engagement van de pensioenfondsen te versterken.


In september is er een eerste jaarbijeenkomst geweest. Op deze bijeenkomst is de voortgang van het convenant besproken. De pensioenfondsbestuurders, ngo’s, vakbonden en overheid zijn met elkaar in gesprek gegaan over vrijheid van vakbond, mensenrechtenverdedigers, controversiële wapens en wapenhandel, kinderrechten, klimaatverandering en dierenwelzijn. Daarnaast zijn de partijen door het hele jaar heen in verschillende gremia bijeen geweest om te werken aan de doelstellingen van het convenant. 


Al deze activiteiten zijn een eerste stap om de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGP’s) in de praktijk en het beleid van pensioenfondsen te verankeren. De pensioenfondsen zelf hebben hierin de belangrijkste taak. Dankzij het IMVB-convenant kunnen zij de kennis, expertise en ondersteuning van ngo’s, vakbonden en overheid gebruiken om hun inspanningen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen te verbeteren, te versnellen en te verrijken.


In deze jaarrapportage gaan we in op de doelstelling van het convenant, de resultaten van de nulmeting, het door partijen ontwikkelde Instrumentarium en de behandeling van de cases. Ook blikken we vooruit op wat ons in het tweede jaar te doen staat om de volgende stap te zetten. Het geeft vertrouwen dat we aan het eind van dit eerste jaar kunnen zeggen: we liggen op koers.


Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter Convenant IMVB Pensioenfondsen