Jaarrapportage 2019

Februari 2020

Nulmeting – uitkomsten en aanbevelingen

De monitoringcommissie heeft in het eerste jaar een nulmeting gedaan om de stand van zaken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen bij pensioenfondsen in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten heeft de commissie in november 2019 dertien aanbevelingen gedaan, waar de stuurgroep direct op heeft gereageerd. Hieronder de highlights.

Bijna alle deelnemende pensioenfondsen en de overige betrokken partijen hebben de nulmeting ingevuld. De uitkomsten ervan staan in het monitoringsrapport dat op de website van het convenant te vinden is. Op basis van deze nulmeting worden de doelpercentages van de KPI’s vastgesteld. De komende jaren vinden er vervolgmetingen plaats.

x

Hieronder enkele belangrijke bevindingen en aanbevelingen van de monitoringcommissie en de reactie van de stuurgroep:

  • De meeste deelnemende pensioenfondsen hebben een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en passen dat toe. De monitoringcommissie ziet wel significante verschillen in de mate van volledigheid en concretisering. Veel beleggers richten zich op de vermindering van mogelijke negatieve impact op de financiële waarde van hun beleggingen. De OESO-richtlijnen vragen echter dat pensioenfondsen ook de mogelijk negatieve impacts van beleggingen voor stakeholders verminderen en zo mogelijk herstellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers of lokale gemeenschappen.
    De stuurgroep herkent dit beeld. Deelnemende pensioenfondsen hebben tot eind 2020 de tijd om hun beleid aan te passen aan de afspraken in het convenant. De stuurgroep verwacht dat het instrumentarium dat inmiddels is ontwikkeld, hierbij behulpzaam zal zijn.


  • Er bestaat verwarring over fundamentele begrippen zoals due diligence en langetermijn- waardencreatie. Volgens de monitoringcommissie hebben deelnemende pensioenfondsen, bestuursbureaus, deelnemers en andere betrokkenen meer kennis nodig over de OESO-richtlijnen en UNGP’s. De stuurgroep erkent het belang hiervan en zet zich ervoor in dat hier de komende jaren voldoende aandacht voor komt.


  • Veel deelnemende pensioenfondsen hebben niet beschreven hoe zij omgaan met de toepassing van het ESG-beleid (environmental, social en governance aspecten) in uitbestedingsrelaties, constateert de monitoringcommissie. De stuurgroep is niet verrast door deze bevinding, gezien het stadium waarin het convenant zich bevindt. In de praktijk werken pensioenfondsen met een breed scala aan uitvoerders. Het verder ontwikkelen van het beleid is de komende jaren een aandachtspunt.


  • Pensioenfondsen moeten de keuzes die zij maken op basis van hun ESG-beleid meer inzichtelijk maken voor deelnemers. De monitoringcommissie vindt dit van belang om bij deelnemers draagvlak te krijgen voor het ESG-beleid van pensioenfondsen. Bij deze aanbeveling sluit de stuurgroep zich aan.

X

X