Jaarrapportage 2021-2022 | December 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Resultaten op hoofdlijnen

De opgaven in de voedingsmiddelensector zijn enorm. Het convenant heeft eraan bijgedragen dat convenantspartijen elkaar hebben gevonden in het aanpakken van risico’s en het verduurzamen van toeleveringsketens. Er is meer vertrouwen, wederzijds begrip, legitimiteit, betere samenwerking, meer deelnemers aan de monitoring en meer kennis van due diligence.

Hieronder de samenvatting van de resultaten op de actielijnen en monitoring. De rapportageperiode loopt van december 2021 tot november 2022. De hoofdstukken Samenwerking en Monitoring gaan dieper in op de resultaten.

Resultaat actielijnen

Due diligence support | De online IMVO self-assessment tool maakt het voor (mkb-)bedrijven makkelijker om mee te doen aan de monitoring. Ook krijgen ze er een maatwerkadvies voor terug. De tool geeft inzicht in de voortgang van de branche als geheel. Via webinars en fysieke trainingsbijeenkomsten in West-Afrika, Oost-Afrika, Azië en Latijns-Amerika is de basis gelegd voor het Local Expert Network: een netwerk van lokale experts, opgeleid tot risicobeoordelingsexperts voor de agrofoodsector.


Projecten | In het cashew-ketenverduurzamingstraject hebben de convenantspartijen een gezamenlijke visie ontwikkeld op de verduurzaming van de cashewketen, als basis voor toekomstige projecten. Woord en Daad, Nedspice, Fuchs en de Indiase partnerorganisatie Job Booster hebben bij RVO een aanvraag ingediend voor een kurkumaproject in India. Het doel is kleine kurkumaboeren een leefbaar inkomen te verschaffen, onder meer door de omvang en kwaliteit van de oogst te verbeteren. Het tomatenproject heeft misstanden in de tomatenketen aan het licht gebracht. CBL en FNV hebben de handen ineengeslagen om die misstanden aan te pakken. Het Leefbaar Loon Bananenproject is erin geslaagd om voor 75 procent van de Nederlandse bananeninkoop de kloof tussen het betaalde loon en het leefbaar loon te berekenen. Het leefbaar-loongat bedraagt 10,7 procent. De deelnemende supermarkten werken eraan om samen met convenantspartijen en ketenpartijen de kloof te dichten.


Toegang tot herstel | De voorbereidingen voor een pilot met het Child Labour Monitoring System (CLMS) hebben niet tot een concreet projectvoorstel geleid. De SER en FNV bereiden onder andere binnen het convenant Voedingsmiddelen een pilotproject voor, voor de inrichting van een klachtenmechanisme. Het is de bedoeling om in een regio in India een sector-overkoepelend klachtenmechanisme op te zetten. Voor de pilot worden bedrijven uit de verschillende sectoren gezocht. Zodra die er zijn en de aanvraag door RVO is goedgekeurd, kan de pilot van start.


Kennissessies | De Due Diligence Roadshows en de Nevi-training ‘IMVO en inkoop’ hebben deelnemende bedrijven en organisaties kennis bijgebracht over de belangrijkste aspecten van IMVO en de internationale richtlijnen en hoe hieraan in de dagelijkse praktijk vorm kan worden gegeven. Er deden in totaal 89 deelnemers mee. Studenten van de International Food & Agribusiness van de HAS Hogeschool maakten een due diligence-ketenanalyse en kwamen met aanbevelingen voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. FNLI- en KNSV-leden wisselde in een derde mkb-intervisiebijeenkomst hun ervaringen uit met (interne en externe) communicatie over IMVO.Resultaten monitoring CBL, FNLI en KNSV

In het vierde convenantsjaar hebben 156 bedrijven in de voedingsmiddelensector meegedaan met de monitoring door het IMVO self-assessment in te vullen, tegen 119 in het derde jaar. 45 bedrijven hebben de self-assessment voor het eerst ingevuld. De self-assessment brengt in beeld of en hoe bedrijven vorderen met de implementatie van IMVO-risicomanagement. De drie branches rapporteren hier elk geaggregeerd over. De scores per branche zijn in 2022 vrijwel gelijk gebleven. Hoofdstuk Monitoring gaat uitgebreid in op de monitoringsresultaten, zowel in het algemeen als per branche.

Stappen in due diligence
Due diligence, ook wel gepaste zorgvuldigheid genoemd, houdt in dat bedrijven de (potentiële) negatieve impact van hun handelen identificeren, voorkomen en herstellen én rapporteren over hoe zij met risico’s omgaan. De OESO heeft hiervoor een due diligence proces ontwikkeld (zie figuur 1). 

Figuur 1: Due diligence volgens de OESO-richtlijnen