Jaarrapportage 2018-2019 | Oktober 2019

Ambitieus op weg

Het IMVO Convenant Verzekerings­­sector is al weer een jaar onderweg. In dit eerste jaar hebben verzekeraars, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbeweging samen de basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen.


Doel is om binnen 5 jaar structurele verbeteringen te bereiken op een groot aantal thema’s, zoals mensenrechten, klimaat, arbeidsomstandig­heden en dierenwelzijn. Dat is waar elf partijen op 5 ­juli 2018 hun handtekening onder hebben gezet. Het potentieel is enorm: de verzekeringssector is voor 95 procent bij het convenant aangesloten en het totale belegd vermogen in binnen- en buitenland bedraagt meer dan € 450 miljard.


Het convenant heeft in het eerste jaar een goede start gemaakt. De brancheverenigingen hebben diverse (digitale) bijeenkomsten georganiseerd om het convenant breder bekend te maken. Niet alleen bij de grote multinationals, maar ook bij kleinere verzekeraars. De partijen hebben gezamenlijk kaders opgesteld voor thema’s die nog niet expliciet zijn gedekt door internationale richtlijnen, zoals controversiële wapenhandel en landrechten. Er zijn workshops geweest waarin concrete casussen zijn besproken, bijvoorbeeld rond dierenwelzijn en mensenrechten. Ook hebben de directeuren van alle deelnemende partijen met elkaar gesproken over de nadere invulling van ieders rol en de gemaakte afspraken.


Het convenant stimuleert verzekeraars om van elkaar en van de andere partijen in het convenant te leren, zodat zij steeds beter in staat zijn om de risico’s en daadwerkelijk negatieve impacts op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur (ESG) te adresseren. Vervolgens kunnen ze daar in hun beleggingen rekening mee houden en hun invloed op bedrijven vergroten.


Een ambitieuze agenda schept verwachtingen. We gaan er de komende jaren alles aan doen om structurele veranderingen te bereiken. De basis daarvoor hebben we het afgelopen jaar gezamenlijk gelegd. De komende jaren zullen we steeds meer concrete resultaten laten zien. Uiteindelijk hopen we daarmee impact on the ground te bereiken.


In deze rapportage kijken we terug op het eerste jaar en op de eerste bevindingen en aanbevelingen van de monitoringcommissie. Voorzitters van de werkgroepen geven een praktisch inkijkje in wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Aan de hand daarvan kijken we ook naar de prioriteiten voor het tweede jaar. We zetten de koers voort!


Femke de Vries, voorzitter IMVO Convenant verzekeringssector