Jaarrapportage 2019-2020 | Januari 2021

Jaarrapportage 2019-2020

Januari 2021

Partijen aan de slag met due diligence

Het toepassen van internationaal MVO-risicomanagement (due diligence) door bedrijven is één van de kernelementen van het goudconvenant. Door het uitvoeren van due diligence brengen bedrijven hun toeleveringsketen in kaart en krijgen ze duidelijk in beeld of ze mogelijk betrokken zijn bij risico’s voor mens en milieu, en hoe ze deze risico’s kunnen adresseren. De OESO-richtsnoeren voor due diligence vormen hiervoor de basis, en de werkgroep Due Diligence Support and Monitoring (DDSM) helpt bedrijven daarbij.


De Covid-19 crisis laat zien hoe belangrijk het is dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor hun toeleveringsketen, met het oog op het waarborgen van continuïteit in de bedrijfsvoering en thema’s zoals mensenrechten en duurzaamheid. In zijn algemeenheid gaf het derde jaar, mede door de bijzondere omstandigheden, niet de impuls die was gewenst en zal het komende jaar zich moeten onderscheiden door actieve betrokkenheid van de leden.In de eerste jaren van het convenant bleek dat veel bedrijven het lastig vonden om de OESO-richtsnoeren te vertalen naar hun eigen bedrijfsvoering. Hierdoor bleven de prestaties van bedrijven op het gebied van due diligence achter op wat er in het convenant was afgesproken. In het derde jaar werd daarom besloten om sterker in te zetten op individuele begeleiding van bedrijven.


Bedrijven

  • De werkgroep DDSM heeft er in het derde jaar voor gekozen om zich te richten op het aanmoedigen van bedrijven om een due diligence rapport te publiceren over het jaar 2019-2020, in plaats van bedrijven over te halen het ontbrekende rapport over het tweede jaar alsnog te publiceren. Het resultaat was dat in 2019-2020 75% van de bedrijven een due diligence verslag heeft gepubliceerd, waarin wordt beschreven hoe dat jaar invulling is gegeven aan het due diligence-beleid (zie tabel 1: Due diligence rapporten 2019-2020). Dit is een significante stijging ten opzichte van de 38% van het jaar ervoor. Ondanks de Covid-19 crisis blijkt de individuele ondersteuning bij het opstellen van een verslag zijn vruchten af te werpen.

  • De werkgroep DDSM beoordeelde in het derde jaar de due diligence verslagen die in 2018-2019 door bedrijven waren gepubliceerd. De bedrijven ontvingen aanbevelingen om hun activiteiten op dit gebied verder te verbeteren. De anonieme resultaten van de beoordeling staan weergegeven in de scorecard hieronder. In de rapportage van komend jaar zal deze scorecard ook de namen van individuele bedrijven weergeven.

  • De due diligence vragenlijst, waarin bedrijven vertrouwelijk due diligence informatie kunnen doorgeven, is door 75% van de bedrijven ingevuld (vergeleken met 85% in het vorige jaar).

  • In het convenant is afgesproken dat bedrijven de raffinaderijen die zij in hun toeleveringsketen hebben kunnen identificeren openbaar zullen maken in het vijfde (en laatste) jaar van de looptijd van het convenant. Een aantal bedrijven heeft in hun due diligence rapport al (deels) inzicht gegeven in de raffinaderijen in hun keten. Komend jaar zal samen met de werkgroep Collective Actions & Upscaling (CAU) worden onderzocht hoe het convenant gezamenlijk invloed kan uitoefenen op deze raffinaderijen.


Tabel 1 Due diligence rapporten 2019-2020

Bedrijf:


Aunexum

Bijou Moderne

Closing the Loop

Drijfhout

Fairphone

Lucardi

Philips

Schöne Edelmetaal

Steltman

In het derde jaar heeft de werkgroep DDSM de due diligence rapporten 2018-2019 die door bedrijven zijn gepubliceerd, beoordeeld. In het daarop gebaseerde overzicht hieronder (zie tabel 2: Scorecard due diligence rapporten jaar 2 (2018/19) is te zien hoe de verschillende bedrijven binnen het convenant hebben gepresteerd. Dit jaar worden de resultaten nog geanonimiseerd weergegeven. In de rapportage van volgend jaar zullen de namen van de individuele bedrijven worden weergeven.


Tabel 2  Scorecard due diligence rapporten jaar 2 (2018/19)

Brancheorganisaties


De brancheorganisaties FGZ en NGG hebben in 2019-2020 gewerkt aan een herziening van de bestaande gedragscode voor hun leden in lijn met de OESO-richtsnoeren. Daarnaast hebben de organisaties hun leden geïnformeerd over de risico’s in de goud-waardeketen en over de gedragscode. Inmiddels hebben 63 leden van FGZ en 29 leden van NGG de code ondertekend (vergeleken met respectievelijk 46 en 22 leden vorig jaar). Hoewel het aantal ondertekenaars van de code steeg, blijft de naleving van de code achter. In het komende jaar zal de werkgroep Due Diligence Support and Monitoring de brancheorganisaties ondersteunen bij het monitoren van de naleving van de code.


Klik hier voor de jaarverslagen van FGZ en NGG.

Overheid


In het convenant zegt de overheid toe om goud en goudhoudende materialen op maatschappelijk verantwoorde wijze in te kopen. Daarvoor worden de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) gehanteerd, die vereisen dat leveranciers actie ondernemen om risico's voor de arbeidsnormen en mensenrechten in de keten te verkleinen. Het toepassen van ISV is verplicht voor aanbestedingen boven de EU aanbestedingsdrempel binnen tien risico-categorieën van de rijksinkoop. Meer over de ISV valt te lezen op de site van expertisecentrum aanbesteden PIANOo. In 2019 was bij 18 voltooide aanbestedingen het toepassen van ISV verplicht. In alle 18 aanbestedingen zijn de ISV als contractvoorwaarden toegepast, waarvan een aantal voor producten waarin mogelijk goud of goudhoudende producten voorkomt, zoals datacenters, dataverbindingen, en catering (warme drankautomaten). Hoewel in deze aanbestedingen ISV toepassen verplicht is, en de risicoanalyse conform ILO normen en OESO-richtlijnen als criteria worden meegenomen in de gunningseisen, staan de contractmanagers voor grote uitdagingen als het gaat om capaciteit en kennis voor controles op en beoordeling van deze risicoanalyses. De overheid werkt daarom aan verbetering van de monitoring en het toepassen van gunningscriteria. Lees hier meer over in de inkoopstrategie van het Rijk, ‘Inkopen met Impact’.

Maatschappelijke organisaties


Maatschappelijke organisaties dragen structureel bij aan het toepassen van due diligence bij bedrijven. Via deelname aan de werkgroep voorzien ze bedrijven hierover van uitleg en advies. Ook geven ze terugkoppeling op de activiteiten die bedrijven reeds ondernemen, bijvoorbeeld door de due diligence verslagen van bedrijven te beoordelen. Daarnaast deelden maatschappelijke organisaties hun feedback op de ontwikkelde gedragscode van de brancheorganisaties.

Due diligence beleid of verklaringen

Due diligence rapporten 2018-2019

Bedrijven


intro tekst waar het verhaal over gaat, soort teaser tekst. Waardoor je op dit wil drukken.

Lees verder

Brancheorganisaties


Brancheorganisaties FGZ en NGG werkten aan een herziening van hun gedragscode.

Lees verder

Overheid


Maatschappelijk verantwoorde inkoop van goud en goudhoudende materialen.

Lees verder

Maatschappelijke organisaties


Bedrijven ondersteunen bij het toepassen van due diligence.

Lees verder